მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSსამშაბათი, 2024-06-25, 11:35 AM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
Videoebi [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

Blog

saqarTvelos paladiumis fotostudiis xelmZRvanelad dainiSna, sasiqadulo mamuliSvili, cnobili reportiori b-ni  paata vardanaSvili:

"fereidnelebis qarTvelobas drom da siSorem veraferi daaklo~

"zamTarSi mTa rom momenatreba SiraqSi mivdivar mecxvareebTanN~   

   &n ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 749 | დაამატა: Koribantebi | თარიღი: 2011-10-30 | კომენტარი (0)

არნანია მურთაზი – წიგნების კოლექციონერი, ეკონომისტი
ნანახია: 1111 | დაამატა: Koribantebi | თარიღი: 2011-09-30 | კომენტარი (0)

Cven ara marto vamzadebT skolis moswavleebsa da abiturientebs 

zogad unarebSi, maTematikaSi, inglisurSi,

... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 920 | დაამატა: Koribantebi | თარიღი: 2011-09-20 | კომენტარი (0)

gverdi `guZa-spikeri"

guZa cxovrobs da `moRvaweobs" sofel darCelSi. moRvaweobis sfero: ukuRmarTi saubrebis warmoeba. gurami hqvia, kninobiT eZaxian guZas, gvarad koduaa, ubeduri enis patronia. ai, magaliTad: 

mezobeli iZaxis WiSkridan (Semosvla unda): `guZa ZaRli ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 1203 | დაამატა: Koribantebi | თარიღი: 2011-09-20 | კომენტარი (0)

xumrobis gverdi. 

xumroba azris gvirgvinia (saqarTvelos paladiumi).

raWvels: `kaco, amodena raWvelebma am patara oseTs rogor ver mouareT" - `rogor ver movuareT, quTaisidan movuareT!"

... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 1241 | დაამატა: Koribantebi | თარიღი: 2011-09-20 | კომენტარი (0)

`turboistoriis~ gverdi -`varlamniusi~

. . . zugdidi r-n sofel darCelSi cxovrobda erTi SesaniSnavi, axovani kaci, saxelganTqmuli monadire da, ra Tqma unda, saocari enis patroni, didi mosaubre - varlam Todua. xalxi axlo-maxlo soflebidan gamorboda mis mosasmenad, roca gaigebdnen, rom is soflis centrSi midioda. . .  

turboistoria esaa wminda wylis gamonagoni, azris e.w. hiperbolzacia, romlis safuZveli SeiZleba iyos nebismieri ram. erT-erTi ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 853 | დაამატა: Koribantebi | თარიღი: 2011-09-20 | კომენტარი (1)

axal iberiuli (qarTuli), Zvel iberiuli (megruli da lazuri) paralelebi:

ramdeni ena ici imdeni kaci xar, magram Tu mSobliuri ena ar ici, araferi kaci ar xar! 

muzma nina giCqu, Tizma koCi req, mara nanaS nina vaiCqunda muTun koCi vareq (megr.), 

... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 972 | დაამატა: Koribantebi | თარიღი: 2011-09-20 | კომენტარი (0)

ნანახია: 1511 | დაამატა: Koribantebi | თარიღი: 2011-09-20 | კომენტარი (1)

saitis Sinaarsi 

ganadgurebuli civilizacia!
mewamulis zRvidan kaspiis zRvamde kolxeTia (herodote "istoriis mama"); protoiberias (maSindel saqarTvelos ekava: erayi, qimeTi, sudani, pirinei, apenini, xmelTaSua zRvis auzi, Zveli lazika, tuafsemde, mdinare ram-de (volgamde), megrelTa yure (sparseTis yure), CrdiloeT indoeTamde. axolo azovis zRva modis sityvidan (lazovskoe more-lazebis zRva); < ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 2120 | დაამატა: Koribantebi | თარიღი: 2011-09-20 | კომენტარი (0)

« 1 2 3 4 »
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com