მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSოთხშაბათი, 2024-07-17, 4:06 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
ფოტო ალბომი [4]
მომავალი იბერიისა [1]
უდიდესი სასწაული [2]
პროტოიბერია [7]
აფხაზეთი [2]
კოლხეთი [5]
ლაზეთი [1]
მოდი ვიღადაოთ [1]
ფილმები [0]
საქართველოს პალადიუმი [1]
მსოფლიო იბერიული ორდენი [1]
შემტევი ფილოსოფია [2]
მშობელთა გვერდი [1]
ჩვენი აღსაზრდელები [0]
ღმერთების ენა [7]
მასწავლებელი [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

მთავარი გვერდი


`dasabamidan iyo sityva da sityva iyo RmerTTan da RmerTi iyo sityva~                                                                                     biblia

goniereba niSnavs unars:

1. Secvalo yvelaferi, rac Sesacvlelia, 

2. aitano yvelaferi, rac asatania, 

3. gaarCio erTi meorisgan.

                        saqarTvelos paladiumi


მიმართვა ყველა ქართველს

მეგრულიიბერიული ენა ღმერთების ენაა (ძებიში). მაშინ როცა ინლისურში 600 000 სიტყვაა მეგრულში 1 410 000 000 (აკადემიკოსი მამანტი ძაძამია). 

მეგრული დედაა თვით დღევანდელი ქართული ენის, ლათინური ენის და მის საფუძველზე ყველა ევროპული ენის; მეგრული სახელი "ყოროფა" დაერქვა სახელად ევროპას. აკადემიკოს გია კვაშილავას მსოფლიო მნიშვნელობის აღმოჩენამ კიდევ ერთელ დაამტკიცა ძებიშის ნათქვამი.   

გია კვაშილავას მიერ გაშიფრული ტექსტი აღმოჩნდა დიდ–ნენეს საგალობელი, რომელსაც უგალობდა ღვთისმშობელი ახალშობილ უფალს.  

გიორგი ნატროშვილის ნაშრომმა: "იბერო–ევროპული მეგაცივილიზაცია" საბოლოოდ ნათელი მოჰფინა იბერთა დამსახურებას კაცობრიობის წინაშე. 

იყიდება წიგნი "რინა ჩყაფილ მარგალიში". ავტორი ვალერიან შენგელია. მეგრული არიულ– იბერიულ–კავკასიური რასის – 545 ენის ფუძე ენაა. მეგრული– იბერიული ენა ღმერთების ენაა, ამ ენით უგალობდა ღვთისმშობელი ჩვილ უფალს (ძებიში გერმანელი ისტორიკოსი). ამ ენით  4000 წლის წინათ მეგრულად ენაზე ოქროს ყალიბებში იბეჭდებოდა (გია კვაშილავა ფესტოს დისკი) სხვადასსხვა სახის დოკუმენტები. ბერძნული და ლათინური მეგრულის საფუძველზე შეიქმნა.

მსოფლიო იბერიული ორდენი.

დანარჩენი საიტზე:
protoiberia.ucoz.com

maTematika naturaluri filosofiaa, Cveni civilizaciis Semqmneli da misive produqtia, maTematika azrovnebis meTodia, programaa-misi algoriTmia, mis gareSe iberias momavali araa aqvs!

                                          saqarTvelos paladiumi


                         საქართველოს პალადიუმის მოწოდება ქართველი ხალხისადმი

                   აღდგეს საქართველოს ჭეშმარიტი ისტორიული სახელი 

იბერია

iberebo yvela qveynisa SeerTdiT!                         msoflio iberiuli ordeni

lazeTi Cveni tkivilia (ix.bmuli)

                 saqarTvelos paladiumi

simarTle afxazeTze da abzaxebze - abxazTa 95% megrelebi arian, ყველა აბხაზური გვარი მეგრულია და მეგრულად იშიფრება (ix. gverdi "afxazeTi" gveris avtoria istorikosi anzor Sonia)

kolxeTidan iwyeba iberiada   davibrunoT Zveli dideba

       levan sanikiZe --------    -------saqarTvelos paladiumi

Tu Tofs esvri sakuTar warsuls momavali zarbazniT mogibrundeba

                                      saqarTvelos paladiumi

`marmarilos zRvidan kaspiis zRvamde kolxeTia" (herodote `istoriis mama~). 

Lazlar Lazepe Laz Lazeti Lazona Lazuri Lazebi Colchis - YouTube

www.youtube.com/watch?v=RDIu5Hlos4U18 ივნისი 2010 - 8 წთ
laz are South-Caucasian relative people to Georgians.


Pontians and Laz people (Πόντιοι και Λαζοί) Colchis Colchian ...

www.youtube.com/watch?v=Uccl33vSHLA13 დეკ. 2008 - 3 წთ
Laz language sister language to Georgian. this is not me , he isLaz singer Resul Dindar.

.

aმას შეხედეთ და იბრძოლეთ ქვეყნის გადასარჩენად! ქვეყანა მტrებითაა გატენილი! 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seni goneba Seni gzaa,

   Seni sityva-Seni iaraRi,

       moTmineba - Seni javSani!

                saqarTvelos paladiumi 


`visac winsvla surs RmerTs mihyavs, visac ara . . .miaTrevs

                               saqarTvelos paladiumi

nebismier sferoSi SegiZlia miaRwio warmatebas Tu . . . amowurav am sferoSi yvela SesaZlo sisuleles!

                               saqarTvelos paladiumi

yvelaze Zlieri isaa, visac sakuTari Tavis marTva SeuZlia

                                              seneka

susti adamianebi nebas rTaven azrebs marTon isini,                       Zlieri adamianebi TviTon marTaven azrebs 

                      saqarTvelos paladiumi

 

saqarTvelos paladiumi muSaobs inteleqtis ganviTarebis problemebze. neirolingvisturi programirebisa, neirobikis Tanamedrove meTodebiT Cven vzrdiT geniosebsმომავალ იბერებს, საქართველოს ხვალინდელ პატრონებს.

Tu ginda aswavlo, unda iswavlo . . . rogor aswavlo! 


                                       saqarTvelos paladiumi


Cven ara marto vamzadebT skolis moswavleebsa da abiturientebs 


zogad unarebSi, maTematikaSi, inglisurSi,


aramed vmuxtavT maT SeupovrobiT, patriotizmiT, brZolisa da miRwevis JiniT                                   mxolod aseTebi gadaarCenen saqarTvelos!


`qarTuli marto enaa?


 qarTuli qarTvelT rwmenaa!


 zRva roa imodenaa!~                                                                            muxrani


  `visac fiqri ar SeuZlia sulelia,                                                       


              visac ar surs  - brma,  


                      vinc ar ibrZvis  - mona.~    


                endriu karnegi (amerikis foladi mama)

saitis miznebi da amocanebi

 saitis fotoalbomSi naCvenebia - naSTi Zveli didebisa - kunZul kretaze aRmoCenili 4000 wlis winandeli pirvel kolxuri oqrodamwerlobis nimuSi, romelic gaSifra Cvenma geniosma Tanamemamulem, akademikosma giorgi kvaSilavam

fotoalbomSi Setanilia agreTve evropis  rukebi, romleic adasturebs im versias, rom kontinentis saxeli evropa warmoqmnilia kolxuri `oropas~-gan (siyvaruli). dResac ase eZaxian evropas lazebi.   

Cveni naSromebi –––– 

axal iberiuli (qarTuli), Zvel iberiuli (megruli da lazuri) paralelebi –––

   (masalebi ixileT gv-ze `momavali iberiisaa~)

literaturuli gverdi-patriotuli Tematika (ბმული "მომავალი იბერიისაა")

მსოფლიო გონი –––


saxelwodeba paladiumi  - -

rogorc mecnieruli kvlevebi cxadyofen - -


saqarTvelos paladiumi aris swored is mecnieruli laboratoria - -

saqarTvelos paladiumis sapatio wevrebi - -

saqarTvelos paladiumis maradiuli wevrebi - -


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


saitis Sinaarsi 

ganadgurebuli civilizacia!damaluli istoria! qarTvelebs uZvelesi damwerloba hqondaT! 


vin arian protoiberebi? vin arian albanelebi? ra erqva saqarTvelos sxvadasxva dros: 


vin arian globalizaciis pionerebi? rogor iqmneboda ibero-evropuli civilizacia (giorgi natroSvili), ramdeni iberia arsebobs, sad iyo protoiberia? rodis, rogor da ratom daiSala erTiani iberiuli samyaro? ratom eZaxian tibeteli budistebi kavkasias kacobriobis Wips? ra aris ibero-kavkasiuri rasa? 

vin arian ZirZveli somxebi da ra kavSiri aqvs maT armenebTan? 

vin Seqmna romis imperia, vin aris kirke, vin aris laTini, vin aris romuli, vin arian estruskebi, ramdeni kolxuri sityvaa laTinur anbanSi da sxva uamravi gamaognebeli istoria. 

lazeTi da lazebi!

vin arian koribantebi, kirbebi?  


ras warmoadgens saqarTvelos paladiumi (sp) da rogor Taobas zrdis is? 


ras warmoadgens msoflio iberiuli ordeni (mio)? 

ra (vin) gadaarCens saqarTvelos? 

ra evaleba TiToeul ibers? 

ra aris neirolingvisturi programireba (nlp)

ra aris neirobika?

rogor ganvaviTaroT Cveni zeunarebi? 


yvela am da sxva uamrav sakiTxze pasuxis misaRebad mogvwereT: el.fosta: paladiumi1@yahoo.com. Mmob. 551-34-58-34


 saqarTvelos paladiumis struqtura (დაწვრილებით იხ. ბმულზე)
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com