მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 9:32 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
ფოტო ალბომი [4]
მომავალი იბერიისა [1]
უდიდესი სასწაული [2]
პროტოიბერია [7]
აფხაზეთი [2]
კოლხეთი [5]
ლაზეთი [1]
მოდი ვიღადაოთ [1]
ფილმები [0]
საქართველოს პალადიუმი [1]
მსოფლიო იბერიული ორდენი [1]
შემტევი ფილოსოფია [2]
მშობელთა გვერდი [1]
ჩვენი აღსაზრდელები [0]
ღმერთების ენა [7]
მასწავლებელი [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია
მთავარი » 2012 » მაისი » 26 » რწმენით აღსავსე ერთი ადამიანი . . .
10:09 PM
რწმენით აღსავსე ერთი ადამიანი . . .
                                  Cveni cxovrebis yvelanairi saocari gardaqmnis mTeli Zlevamosileba 
                    imaleba Cvens SigniT.

                                                                    რწმენით აღსავსე  ერთი ადამიანი ძალით ტოლია 100–ის, 
                                                                     რომელთაც გააჩნიათ მხოლოდ ინტერესები

sp-Tvis warmateba esaa: gamudmebuli swrafva raRac ufro didisken.

 

sp-Tvis warmateba esaa: misi wevrebis mudmivi emociuri, socialuri, sulieri, fsiqologiuri, inteleqtualuri da finansuri zrdis SesaZlebloba, romlis drosac TiToeuls Seaqvs Tavisi wvlili saerTo saqmeSi. gza warmatebisken mudmivi mSeneblobis stadiazea.

 

sp-Tvis:  warmateba es mudmivi moZraoba da ara daniSnulebis adgili.

 

wignis mizani martivia: gamoiyenebT ra mis principebs, Tqven SeZlebT ara marto SecvaloT damokidebuleba sakuTari Tavisadmi, aramed radikalurad gaaumjobesoT is Sedegebi, romlebic dRemde migiRweviaT  da masTan safuZvlianad da advilad gasagebi gziT.

wignis mizania im azrebis gaziareba, ramac uamrav adamians misca saSualeba mkveTrad gaeujobesebina sakuTari cxovreba.

sp-s gulwrfelad swams, rom Tqven aRiarebT am meTodebs, teqnologiebs, strategiebs, unars da filosofias, romlebsac ipoviT am striqonebSi, TqvenTvis ise aRmafrTovaneblad, rogoric is gaxda aTasobiT adamianisTvis.

Cveni cxovrebis yvelanairi saocari gardaqmnis mTeli Zlevamosileba imaleba Cvens SigniT.

axla swored is droa maT mivceT gamosavali!

roca warmatebuli adamianebi ixseneben im mizanswrafulobas, romliTac maT miaRwies maTi ocnebebis realobad qcevas, hyvebian madlierebis im araCveulebrivi grZnobebis da im krZalvis Sesaxeb, rasac isini ganicdidnen; Aunda iTqvas, rom isini rodi iyvnen unikalurebi.

saqme imaSia, rom Cven vcxovrobT iseT epoqaSi, roca bevr adamians SeuZlia moaxdinos iseTi saocari gardaqmnebi pirdapir dilisTvis, SeuZliaT miaRwios iseT Sedegebs, romlebic adre eCvenebodaT ubralod miuRwevlad. aiReT magaliTad stiv jobsi: Eis iyo biWuna, lurj jinsebSi, jibecarieli, romelic ainTo saojaxo kompiuteris ideiT da daafuZna firma `forCun-500~.

SexedeT Ted terners. man xeli mokida masobrivi informaciis saSualebas, romelic is is iyo gamoCnda-kabelur televizias da Seqmna mTeli imperia.

SexedeT adamianebs, romlebic iqmnian karieras garTobis industriaSi, iseTebs rogoricaa stiven spilbergi an brius springstini, iseT biznesmenebs, rogorebicaa li iakoka, an ros pero. ra aqvT maT saerTo, garda gansacvifrebeli, myari warmatebebisa! pasuxi aucileblad iqneba-Zalaufleba!

`Zalaufleba~-emociurad Zalian datvirTuli sityvaa. adamianebi masze reagireben sxvadasxvanairad. zogierTebisTvis sityva `Zalauflebas~ gaaCnia negatiuri elferi. sxvebi dauRalavad miiswrafvian misken. zogierTi mis gagonebaze Tavs grZnobs ise daTrgunulad, TiTqos is iyos raRac gadamdebi an saeWvo. ramdeni Zalaufleba gWirdebaT Tqven? ramdeni Zalauflebaa Tqveni azriT TqvenTvis sakmarisi, rom ganviTardeT? ras niSnavs sinamdvileSi TqvenTvis Zalaufleba?

iqneb Tqven fiqrobT, rom wignSi saubaria Zalauflebaze, rogorc adamianTa damorCilebis saSualebebze; ara, aq saubaria rodia iseT Zalauflebaze, romlis Tavs moxvevacaa SesaZlebeli.

sp ar mogiwodebT, rom Tqven es unda gaakeToT. Zalauflebis aseTi saxe didxans rodi grZeldeba. Tumca amasTan aSkaraa, rom Zalaufleba maradiuli cnebaa am samyaroSi.

-an Tqven TviTon ayalibebT garemoze sakuTar warmodgenebs, an vinme gaakeTebs amas Tqvens nacvlad.

-an Tqven iqceviT rogorc gsurT, an vinme sxva gikarnaxebT moqmedebis gegmas.  

sp-Tvis WeSmariti Zalaufleba – esaa pirvel rigSi sasurveli Sedegebis miRwevis unari da am procesSi sxvebisTvis RirebulebaTa Seqmnis procesi.

Zalaufleba esaa –pirvel rigSi sakuTari cxovrebis Secvlis, sakuTar faseulobaTa sistemis Seqmnis, garemoebaTa TqvenTvis da ara Tqvens winaaRmdeg amuSavebis unari.

WeSmariti Zalaufleba SeiZleba gaanawilo, magram araviTar SemTxvevaSi Tavs moaxvio. esaa adamianTa moTxovnilebebis gansazRvrisa da dakmayofilebis unari. iseve rogorc sakuTari da imaTi moTxovnilebebis gansazRvrisa da dakmayofilebis unari, viszec Tqven zrunavT.

Zalaufleba esaa unari marToT Tqveni samefo-sakuTari azrovnebis procesebi, sakuTari qceva da maTi meSveobiT im Sedegebis miRwevis unari, romlebic Tqven gWirdebaT.

Kkacobriobis istoriaSi adamianTa cxovrebaze Zalaufleba Rebulobs sxvadasxvagvar da winaaRmdegobriv formebs. uZveles dros Zalaufleba ubralod iyo fiziologiis Sedegi. ufro Zlieri da moxerxebuli marTavda rogorc sakuTar, ise TanatomelTa cxovrebasa da beds. civilizaciis ganviTarebis kvaldakval Zalauflebam iwyo memkvidreobiT  gadasvla. monarqma Semoikriba sakuTari samefos atributebi da simboloebi da marTavda Seuvali avtoritetiT. sxvebs SeeZloT mieRoT xelisuflebis mciredi nawili, mxolod masTan kavSirSi. mogvianebiT industriuli xanis gariJraJze, Zalauflebad iqca kapitali. is, vinc flobda mas, aRwevda samrewvelo progress. Zalauflebis yvela es atributi dResac TamaSobs garkveul rols: ukeTesia gqondeT kapitali, vidre ar gqondeT, ukeTesia flobdeT fizikur Zalas vidre iyoT susti. miuxedavad amisa, dRevandeli xelisuflebis erT-erT mTavar wyaros warmoadgens specialuri codna.

Uumetesoba CvenTagans araerTxel mousmenia, rom Cven vcxovrobT informaciis xanaSi. metwilad Cven ukve ara varT samrewvelo sazogadoeba, aramed komunikaciuri. Cven vcxovrobT iseT dros, roca axali ideebi, moZraobebi da koncefciebi gardaqmnian samyaros praqtikulad yoveldRiurad. mniSvneloba ara aqvs warmoadgenen Tu ara isini iseT rTuls, rogorc kvanturi fizikaa, an iseT banalurs, rogorc hamburgeri, romelic yvelaze ukeT iyideba. Dda, Tu ramea iseTi, romelic WeSmaritad axasiaTebs Tanamedrove samyaros, esaa kolosaluri, TiTqmis warmoudgeneli informaciis da Sesabamisad cvlilebebis nakadi.

wignebidan da kinofilmebidan, telearxebisa da kompiuterebis ekranebidan informacia uwyvet nakadad gvatydeba Tavs ynosvisTvis, smenisTvis da mxedvelobisTvis yvelaze moxerxebuli da mimzidveli saxiT.

aseT sazogadoebaSi ki vinc flobs informacias da kavSirgabmulobis saSualebebs, flobs imas, rasac winaT flobdnen mefeebi-ganusazRvrel Zalauflebas. rogorc jon kenet gelbraiti werda: `fulebi iyo industraluri sazogadoebis sawvavi. magram informaciul sazogadoebaSi sawvavic da Zalauflebac codnaa. axla sazogadoeba iyofa Semdeg klasebad: is, vinc flobs informacias da is vinc iZulebulia       iwanwalos uvicobaSi. Aam axal klass aqvs Zalaufleba, romelic modis ara fulebidan, ara miwidan, aramed codnidan~.

da yvelaze gansacvifrebeli-dRes Zalauflebis gasaRebi miRwevadia TiToeuli CvenTaganisTvis.

swored amisken mogiwodebT sp, roca gixmobT masSi gawevrianebisken.

sp informaciis udidesi bankia da Tqveni SemoerTebiT es banki ufro gaZlierdeba.

gaxsovdeT informacia es Zalauflebaa.

 -Sua saukuneebSi saWiro iyo uamravi winaRobis gadalaxva, rom mefe gamxdariyaviT, Tu, ra Tqma unda, ar iqnebodiT taxtis memkvidre.

-Tu Tqven samrewvelo xanis gariJraJze ar flobdiT kapitals, Tqveni Sansebi iyo mizeruli.

-magram dRes nebismieri biWunas, daxeul jinsebSi, SeuZlia Seqmnas korporacia (sp-korporaciaa!), romelsac SeuZlia samyaros Secvla.

Tanamedrove sazogadoebaSi informacia es WeSmaritad mefeTa kuTvnilebaa.

specializebuli codnis zogierT saxeobebis dauflebam SeiZleba sruliad Secvalos Tqveni cxovreba da bevrwilad Cveni samyaroc. magram maSin Cvens winaSe dgeba kanonzomieri kiTxva; eWvi araa, rom ganviTarebul qveynebSi yvelasTvis miRwevadia specializebuli codnis yvela saxe, romlebic aucilebelia Cveni cxovrebis xarisxis amaRlebisTvis. isini SeiZleba vipovoT yovel wignis maRaziaSi, yovel jixurSi, romelic vaWrobs videoproduqciiT da yovel biblioTekaSi. isini SeiZleba amoviRoT moxsenebebidan, seminarebidan da kursebidan. betselerTa siebi aWrelebulia receptebiT, Tu rogor mivaRwioT pirad warmatebas: ~menejeri wuTSi~, `srulyofilebis ZiebaSi~, `pirovnebis megapolitika~, `ra ar gaswavles harvardis biznesis universitetSi~, `maradiulobis xidi~. sia SeiZleba dausruleblad gagrZeldes. mTeli informacia iqaa. maS, raSia saqme; ratomaa rom zogierTebi aRweven gansacvifrebel warmatebas, xolo sxvebi daxetialoben da borZikoben? ratom ar vxdebiT yvelani yovlis SemZleebi, bednierebi, mdidrebi, jamrTelebi da warmatebulebi?

saqme imaSia, rom TviT informaciis xanaSi mxolod informacia araa sakmarisi. Tu yvelaferi rac gvWirdeba, iyvnen mxolod ideebi da dadebiTi ganwyobebi, Cven yvelani vicxovrebdiT saocnebo cxovrebiT.

Mmoqmedeba-ai ra aerTianebs adamianebs, romlebmac gaakeTes Tavbrudamxvevi kariera. mxolod moqmedeba iZleva Sedegs. codna mxolod potenciuri (SesaZlo) Zlierebaa, magram saWiroa kidev is aRmoCndes iseTis xelSi vinc icis, Tu ra uyos maT, rom gardaqmnas (gadaadnos) efeqtur qmedebad, radgan sityva `Zalauflebis~ pirdapiri mniSvneloba-`moqmedebis unaria~.

Yyvelaferi, rasac vakeTebT cxovrebaSi, ganisazRvreba imiT, Tu rogor vurTierTobT mis aRmatebuleba - sakuTar TavTan.

Tanamedrove samyaroSi cxovrebis xarisxi damokidebulia komunikaciis xarisxze., e.i. urTierTobaze. is, rasac warmovadgenT, da is Tu rogor vesaubrebiT mis aRmatebulebas sakuTar Tavs, rogor vmoZraobT da rogor viyenebT sxeulis kunTebs da saxis nakvTebs Sesabamisi gamoxatulebis Sesaqmnelad-yvelaferi es gansazRvravs, Tu ramdenad warmatebulad viyenebT imas, rac viciT.

Cven xSirad vxdebiT gonebriv xafangSi, roca vfiqrobT rom araCveulebrivad warmatebuli adamianebi floben gansakuTrebul niWs.  guldasmiTi dakvirveba ki gviCvenebs, rom yvelaze didi niWi, romelic ganasxvavebs iRblian adamianebs – esaa maTi unari aiZulon sakuTari Tavi –imoqmedon! amasTan, es iseTi niWia, romelic SeuZlia TiToeulma CvenTaganma ganaviTaros. bolos da bolos sxva uamrav adamians hqonda igive codna, romelsac flobda  stiv jobsi; Ted terneris garda bevr sxvas hqonda unari warmoedgina, rom kabeluri televizia flobda kolosalur ekonomikur potencials, magram swored terneri da jobsi aRmoCndnen moqmedebis unaris mqoneni da maTi ganxorcielebiT, Secvales bevri CvenTaganis msofmxedveloba.

Cven yvelani vaxorcielebT urTierTiobis or formas, romlis wyalobiTac vagrovebT gamcdilebas, romlis mixedviTac vagebT Cvens Semdgom cxovrebas.

pirveli - Cven vawarmoebT Sinagan saubrebs sakuTar TavTan: esaa yvelaferi, romelsac TviTon warmovidgenT, vambobT da vgrZnobT Sinaganad;

Mmeore - Cven vaxorcielebT kavSirs gare samyarosTan, viyenebT ra amisTvis sityvebs, intonaciebs, saxis gamometyvelebas, pozebs, sxvadasxvagvar fizikur qmedebebs.

yvelanairi kavSiri aris moqmedeba-mizezi, romelic badebs Sedegs. da, kavSiris nebismieri SemTxveva axdens Cvenze, Cvens garemocvaze ama Tu im zemoqmedebas.

Kkomunikacia – es Zalauflebaa. is, vinc iswavla misi efeqturad gamoyeneba, SeiZleba Secvalos sakuTari msoflmxdeveloba da isic Tu rogor aRiqvams masac es samyaro.

Nnebismieri qceva, nebismieri SegrZneba da grZnobebi Tavisi fesvebiT midian komunikaciis ama Tu im saxemde.

is, vinc zemoqmedebs umetesoba CvenTaganis azrebze, grZnobebsa da qcevebze, kargad icis Tu rogor gamoiyenos Zalauflebis es mZlavri instrumenti.

gaixseneT adamianebi, romlebmac Secvales samyaro-jon kenedi, Tomas jefersoni, martin luTer kingi, franklin delano ruzvelti, stalini, uinston CerCili, maxaTxa gandi. nu daiviwyebT kacobriobis istoriis Sav-bnel gverdebsac-gaixseneT hitleric. rac am adamianebs hqondaT saerTo, es isaa, rom isini ostaturad flobdnen komunikaciis unars, urTierTobis xelovnebas. maT SeeZloT warmoedginaT sakuTari ideebi realuri saxiT, iqneboda es adamianebis mogzauroba kosmosSi Tu siZulviliT gaJRenTili mesame reixi da am realobebis mitana adamianebisTvis ise damarwmuneblad, rom masebi iwyebdnen fiqrs da moqmedebas maTi scenarebiT. iyenebdnen ra komunikaciis Zlierebas, isini gardaqmnidnen samyaros.

Ggana igive ar ganasxvavebs iseT adamianebs, rogoricaa spilbergi, springstini, iakoka, anda reigani, sxvebisgan? gana ar arian isini adamianebTan urTierTobisa da masze zegavlenis ostatebi? zustad iseve, rogorc es adamianebi iyeneben urTierTobis instruments masebis marTvisTvis, Cvenc SegviZlia gamoviyenoT is sakuTari Tavis marTvisTvis.

urTierTobis ostatobis is done, romlis demonstrirebasac  Tqven moaxdenT garemosTan urTierTobebSi, gansazRvravs Tqvens warmatebas sxvadasxva sferoSi-pirad, emociur, socialur da finansurSi. magram kidev ufro mniSvnelovania, warmatebis is done, romelsac Tqven SeigrZnobT Sinaganad-bednierebas, sixaruls, eqstazs, siyvaruls da yvelafers, rasac isurvebT-warmoadgens uSualo Sedegs imisas, Tu rogor urTierTobT mis aRmatebuleba-sakuTar TavTan. is, Tu rogor grZnobT Tavs, ar warmoadgens imis Sedegs, Tu ra mogdiT, Aaramed imisas, Tu rogor moaxdenT Tqven imis yvelafris interpretirebas, rac xdeba Tqvens cxovrebaSi. im adamianTa biografiis Seswavla, romlebmac miaRwies did warmatebebs cxovrebaSi kvlav d kvlav gviCveneben, rom cxovrebis xarisxi ganisazRvreba ara imiT, Tu ra mogvdis, aramed imiT, Tu rogor vepyrobiT imas, rac mogvdis.

Tqven TviTon wyvitavT, Tu rogor igrZnoT da imoqmedoT imis mixedviT, Tu rogor isurvebT aRiqvaT sakuTari cxovreba. arafers ara aqvs sxva daniSnuleba garda imisa, rasac TviTon vaniWebT. umetesoba CvenTagani avtomaturad iyenebs movlenaTa interpretaciis gamarTul meqanizms, magram Cven SegviZlia misi xelSi aReba da im gamocdilebis marTva, romelsac viRebT garemos Semecnebis procesSi.

Ees wigni swored imazea, Tu rogor ganvaxorceloT gadamwyveti, mizanmimarTuli da mofiqrebuli qmedebebi gamaognebeli Sedegebis miRwevis mizniT. CvenTvis rom eTxovaT, ori sityviT gveTqva, Tu ras eZRvneba es wigni, vityodiT ase: Sedegebis miRwevas! dafiqrdiT amaze. gana es is araa, romelic Tqven sinamdvileSi gainteresebT? SesaZloa Tqven gsurdeT sakuTar Tavsa da samyaroze sakuTari Sexedulebebis Secvla? SesaZloa Tqven gsurdeT aimaRloT komunikabelurobis done, daamyaroT ufro mWidro  da sasiamovno urTierTobebi imaTTan, vinc giyvarT, ukeT iswavloT, ganimtkicoT jamrTeloba da gamoimuSaoT meti fuli.

Yyvelafer amas, da metsac ki, Tqven SegiZliaT miaRwioT, Tu iswavliT efeqturad gamoiyenoT is informacia, romelic am wignSia.

vidre miaRwevdeT axal Sedegebs, Tqven Tavidanve unda SeignoT, rom ukve iRebT garkveul Sedegebs. Tumca, SesaZloa isini iyvnen ara mTlad iseTebi, rogoric aucilebelia.

umetesoba CvenTagani Tvlis, rom azrovnebis procesebi da yvelaferi rac mogvdis tvinSi-esaa movlenebi, romlebic kontrols ar eqvemdebareba. sinamdvileSi ki nebismier adamians gaaCnia unari iswavlos sakuTari gonebrivi saqmianobis da qcevis marTva iseT doneze, romlis warmodgenac winaT arc ki SeeZlo.

-Tu Tqven imyofebiT daTrgunul mdgomareobaSi, maSin TviTon SeiqmeniT es da TviTon SehqmeniT is, rasac TvliT daTrgunul mdgomareobad.

U-Tu Tqven imyofebiT eqstazis mdgomareobaSi, esec Tqveni Semoqmedebis Sedegia. 

mniSvnelovania gaxsovdeT, rom iseTi emociebi, rogoricaa depresia cidan ar cviva. SeuZlebelia misi gripiviT `gadadeba~. Tqven TviTon qmniT mas, rogorc yvela sxva Sedegs sakuTar cxovrebaSi, konkretuli gonebrivi da fizikuri qmedebebis meSveobiT. imisTvis rom CavardeT depresiaSi, sakmarisia cxovrebas SexedoT garkveuli kuTxiT. Tqven sakuTar Tavs unda uTxraT sruliad garkveulad, garkveuli toniT da Sinagani xmis garkveuli intonaciiT; Tqven unda moirgoT garkveuli aRnagoba da isunTqoT kidevad saTanadod; magaliTad Tu Tqven gsurT CavardeT depresiaSi, unda moikuntoT, Tavi unda CaqindroT  da ase iyuroT fexebSi. depresiaSi CavardnaSi dagexmarebaT, Tu daiwyebT davardnili xmiT Tqveni Semdgomi cxovrebis sxvadasxva Savbneli scenarebis mofiqrebas. Tu amasTan erTad Tqven gamiznulad daarRvevT bioqimiur procesebs sakuTar organizmSi cudi kvebiT an alkoholis an narkotikebis borotad gamoyenebiT aucileblad SeamcirebT Saqars sisxlSi da maSin ki depresia ganaRdebuli gaqvT.

Tezisi, romlis damtkicebac gvinda-depresiaSi, rom CavardeT aucilebelia garkveuli Zalisxmeva. es mZime Sromaa, romelic moiTxovs garkveul qmedebas. samwuxarod, zogi ise xSirad vardeba aseT mdgomareobaSi, rom maTTvis es ar warmoadgens raime siZneles. amasTan xSirad isini ukavSireben Sinagani urTierTobis am models gare samyaros movlenaTa yvelanair saxeebTan. zogierTi cxovrebidan Rebulobs imden meorad sargebels-garemocvis yuradRebas, simpaTiebs, sibraluls, siyvaruls d.a.S., rom iwyebs urTierTobis aseTi stilis bunebrivad aRqmas.

Mmeoreni ise Seezrdebian mas, rom eCvevian kidevac da Tavs sruliad komfortulad grZnoben. maT ukve aigiveben cxovrebis aseT formasTan.

Tumca, Cven ZalgviZs SevicvaloT Cveni gonebrivi da fizikuri qcevebis xasiaTi da dauyovnebliv SevcvaloT sakuTari grZnobebi da qceva. Tqven SegiZliaT Tavi moiyvanoT eqstazSi, Tu situacias SexedavT sxva kuTxiT, romelic xels uwyobs aseTi emociebis Seqmnas. amisTvis aucilebelia iseTi rameebis warmodgena, romlebic TqvenSi iwveven am grZnobas. Tqven unda SecvaloT im Sinagani dialogis intonacia da Sinaarsi, romelsac eweviT sakuTar TavTan. Semdeg unda miiRoT saTanado poza, Tavi SeiyvanoT sunTqvis garkveul riTmSi - da ai, inebeT! Tqven daiwyebT aRfrTovanebis SegrZnebas. Tu Tqven gsurT gasinjoT TanagrZnoba, TqvenTvis sakmarisia ubralod SecvaloT sakuTari gonebrivi da fizikuri qcevebi iseTze, romelic saWiroa TanagrZnobis mdgomareobaSi. naTqvami marTebulia siyvarulis da sxva nebismieri grZnobis mimarTac.

sakuTar TavSi aucilebeli emociuri mdgomareobis Seqmnis procesi SeiZleba ganvixiloT rogorc kinoreJisoris muSaobis analizi. sasurveli efeqtis  misaRebad is manipulirebs imiT, rasac xedavs da esmis mayurebels. Tu mas surs Cveni dafrTxoba, SeuZlia xmis aweva an saWiro dros ekranze Sesabamisi specefeqtebis gamofrqveva. Tu is moisurvebs Cvens aRelvebas, maSin iseTnairad SeaerTebs musikas, sinaTles da yvelafers, rac xdeba, rom gamoiwvios es grZnoba. erTi da igive scenidan gonier reJisors SeuZlia Seqmnas ekranze komediac da tragediac imis da mixedviT Tu rogoria misi Canafiqri. Tqvenc SegiZliaT igive gaakeToT sakuTari cnobierebis ekranze. aseTive unariT da efeqturobiT SegiZliaT Tqven moaxdinoT sakuTari gonebrivi saqmianobis organizeba, romelic warmoadgens nebismieri fizikuri qcevis safuZvels. Tqven SegiZliaT moumatoT dadebiTi scenebis sikaSkaSesa da xmas, romelic TamaSdeba Tqvens warmodgenaSi, da piriqiT miayuCoT xma da gaabacoT is suraTebi, romlebic ar gsiamovnebT.

Tqven SeiZleba aagoT sakuTari cnobierebis reJisura aranakleb gonivrulad, vidren spilbergma da skorosezem.

imas, rasac vityviT SemdgomSi, albaT Znelad Tu daijerebT. aSkaraa, Tqven undoblobiT moekidebiT imas, rom erTi SexedviT myisierad SeiZleba gansazRvroT, Tu raze fiqrobs adamiani, an is rom nebisyofis ZalisxmebiT SeiZleba erT muWSi movagrovoT sakuTari mZlavri inteleqtualuri da fizikuri resursebi. Mmagram Tu Tqven 100 wlis win ityodiT, rom adamiani mTvareze gafrindeboda, Tqven CagTvlidnen an giJad an mTvareulad (rogor fiqrobT, saidan movida es sityva?). Tu Tqven ityodiT, rom niu-iorkidan los-anJelesamde SeiZleba 5 saaTSi miRweva, Tqven gamogacxadebdnen Serekilad. Mmiuxedavad amisa, saWiro gaxda mxolod da mxolod raRac teqnologiebis daufleba da aerodinamikis kanonebis gamoyeneba, rom msgavsi gamxdariyo SesaZlebeli. Dda, dRes erTi aerokosmosuri kompania muSaobs iseTi kosmoplanis Seqmnaze, romelic rogorc isini amtkiceben 10 weliwadSi niu-iorkidan kaliforniaSi 20 wuTSi miiyvans mgzavrebs. raRac amis msgavs Tqvenc gaigebT am wignidan:

optimaluri qceviTi teqnologiebis (oqt) kanonebi gagixsniT iseT resursebs, romelTa arsebobazec ar ki eWvobdiT.

გაგრძელება იქნება . . . Y

კატეგორია: შემტევი ფილოსოფია | ნანახია: 1337 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com