მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 10:20 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
ფოტო ალბომი [4]
მომავალი იბერიისა [1]
უდიდესი სასწაული [2]
პროტოიბერია [7]
აფხაზეთი [2]
კოლხეთი [5]
ლაზეთი [1]
მოდი ვიღადაოთ [1]
ფილმები [0]
საქართველოს პალადიუმი [1]
მსოფლიო იბერიული ორდენი [1]
შემტევი ფილოსოფია [2]
მშობელთა გვერდი [1]
ჩვენი აღსაზრდელები [0]
ღმერთების ენა [7]
მასწავლებელი [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია
მთავარი » 2012 » მარტი » 26 » ლაზარეს აღდგინება, იბერიის გაბრწყინება
11:27 PM
ლაზარეს აღდგინება, იბერიის გაბრწყინება

http://s55.ucoz.net/img/fr/EmnAR.gif

წარმატების ოთხი ფუნდამენტური ეტაპი

A`winaT gadamwyveti iyo basri maxvili,

 dRes gadamwyvetia basri tvini~

                                   

... კითხვის გაგრძელება »

                                   


irvel etapi

 saboloo Sedegis codnae.izustad gansazRvra imisarac gsurT.

meore etapi

konkretuli qmedebebisxvanairadTqveni survilebi darCebian ocnebebad.

Tqven unda ganaxorcieloT iseTi qmedebebi, romlebic Tqveni mrwamsis

meSveobiT Segiqmnian saWiro Sedegis miRwevis udides albaTobas. Cvens

mier ganxorcielebuli qmedebebi yovelTvis rodi iZlevian sasurvel

Sedegebs, amitom . . . 

mesame etapi

sakuTar TavSi grZnobaTa iseTi simwvavis gamomuSaveba, romelic

SesaZlebels gaxdis Tqvens mier ganxorcielebuli qcevis Sedegebis 

amocnobas da rac SeiZleba swrafad gansazRvras imisa, gaaxloveben 

Tu gaSoreben  isini dasmul miznebs. Tqven unda icodeT, Tu ras RebulobT

 sakuTari qmedebebis Sedegad, Seesabameba Tu ara es cxovrebis im wess,

romliskenac miiswrafviT, Tu ewinaaRmdegeba mas, Tu gamodis ara zustad

is, rac gsurT; aucilebelia im Sedegis damaxsovreba, romelic Tqvenma

qmedebebma mogcaT, rom gamoitanoT maqsimaluri sargebeli Tqveni

Secdomebisganac ki. amis Semdeg gadadiT meoTxe etapze . .

meoTxe etapi

moqnilobis, Tqveni qcevis cvlilebebis unaris gamomuSaveba manamde,

vidre ar miiRebT aucilebel Sedegs.

Tu Tqven yuradRebiT daakvirdebiT warmatebul adamianebs, dainaxavT,

rom yvela isini iyenebdnen am sistemas, romelic Sedgeboda xsenebuli 

oTxi etapisgan

da. bolos!


კატეგორია: მომავალი იბერიისა | ნანახია: 1118 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com