მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 8:43 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
ფოტო ალბომი [4]
მომავალი იბერიისა [1]
უდიდესი სასწაული [2]
პროტოიბერია [7]
აფხაზეთი [2]
კოლხეთი [5]
ლაზეთი [1]
მოდი ვიღადაოთ [1]
ფილმები [0]
საქართველოს პალადიუმი [1]
მსოფლიო იბერიული ორდენი [1]
შემტევი ფილოსოფია [2]
მშობელთა გვერდი [1]
ჩვენი აღსაზრდელები [0]
ღმერთების ენა [7]
მასწავლებელი [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია
მთავარი » 2012 » აპრილი » 10 » კოლხეთი ცივილიზაციის აკვანი
1:51 PM
კოლხეთი ცივილიზაციის აკვანი

გაგრძელება

afrikeli berberebi – megrul enaze metyveleben  

kontinent evropis saxelwodeba kolxeTis RmerTis saxelTan aris dakavSirebuli: is, rac ucxour enebze iwodeba evropad, meorenairad warmoiTqmis `orofa~-d da es meore aris misi sawyisi forma. evrofa-orofa im mefis asulis saxelia, romelic kolxeTis erTi nawilis – pelazgebis RmerTma, saxelad `Ze~-m *(Zeusma) gaitaca da Caasaxla kunZul kuratoze (amJamindeli kreta) im midamoebSi, romelsac kolxuri saxeli `gordi~ erqva (amJamadac `gordi~ hqvia). keta ZirZveli kolxuri mxarea. kurato-kretis kuTvnil erT patara kunZuls amJamadac hqvia misi aTaswleulebis winandeli saxeli `kolxiTi~ - `kolxeTi~, - amaze miuTiTeben iqauri samgzavro (turistuli) biuros masalebi. adgilobrivma mosaxleobam aTaswleulebis ganmavlobaSi erTgulad da siyvaruliT SeinarCuna saxelwodeba `gordi~ da `kolxeTi~.   

kolxeTs (saqarTvelos) warRvnamdeli civilizaciis xangrZlivi periodi aqvs ganvlili. 7 aTasi wlis winandel (zusti TariRi ar aris dadgenili) msoflio warRvnis (`wyar-Rna~), atlantidis daRupvas platoni ukavSirebs kosmosur afeTqebas da es garkveuli TvalsazrisiT kolxeTis mefis Zmis faetonis (faeTonis) miTiT xsnis. XIX saukunis irlandieli warmoSobis, amerikeli (filaldefieli) mecnieri da mwerali ignatios doneli wignSi `laTinuri enis warmoSoba~, aRniSnavs, rom centralur amerikaSi, maias tomSi, civilizaciam atlantidan SemoaRwia. `maia~ aris atlantididan mosuli tomis kolxuas kulturuli memkvidre~ (1).

ignatos doneli amtkicebs, rom `kolxuas era damTavrda qristes dabadebamde ramdenime aTasi wliT adre.”

donelis cnobebs Tu gaviziarebT, gamodis, rom qarTulma tomebma kolxuam kolumbamde mravali saukuni adre aRmoaCines amerika da iq didi kulturuli misia Seasrules – maias toms Tavisi alfaviti Seudgina da kolxuaTa atlantiduri civilizaca daamkvidra centralur amerikaSi.

doneli eyrdnoba da mis pirvel sabazo wyaros warmoadgens XVI saukunis qristiani espaneli misioneris diego delandas (1524-1579) xelnaweri wigni `maias tomis istoria~, romelic inaxeba espaneTis samefos istoriuli akademiis wignsacavSi.  

ingliseli mecnierებi miuTiTebენ: `iberielebi gaxdnen britaneTis kunZulebis Tanamedrove mosaxleobis erT-erTi ZiriTadi mamaTavrebi, gansakuTrebiT, irlandiaSi, uelssa da inglisis dasavleTSi.~ 

mwerali, Jurnalisti, mkvlevari nodar xvedeliZe wers `somxuri damwerloba ioane lazma, anu ieroTeosma Seqmna~, romelSic gadmocemulias `V saukunis qarTveli poliglotis (enebis mcodne), egzertikosi, damwerlobaTamcodne, astronomi, Teologi, filosofosi, politikosi, kolxuri akademiis ukanaskneli patriarqi, miTridate lazis (SemdgomSi ioane), aRmzrdeli, moZRvari da naTlia iberiis ufliswulisa~, ioane lazis~ (1) biografia. 

korsikas `qarTls~ uwodeben, napoleons ki qarTvels

bevrs laparakoben da weren, rom `amJamad~ `qarT~-s uwodeben TavianT enas, kunZulsa da qveyanas korsikelebi (napoleons ki qarTvels). kunZulze mcxovrebTa mniSvnelovan nawils SenarCunebuli aqvs qarTuli adaT-wesebi, zne-Cveulebebi, keTilSobiluri qceva, silamaze, mravalxmiani musika, megruli cekvebi, megruli kulinaria – megruli samzareulo. amtkiceben, rom napoleon monapartem kargad icoda Tavisi kolxur-baskuri warmomavloba, Torem Tavis dacvis ufrosad ar daniSnavda tyved ayvanil qarTvel oficers, yofil mamluq rostom razmaZes. . . 

2008 wlis 31 oqtombers – 1 noembers, lndonSi, saerTaSoriso samecniero konferenciaze, romelic mieZRvna festosis diskos saiubile TariRs, mTavari momxsenebeli iyo g. kvaSilava, romelmac protoqarTul (winaqarTul) enaze aalaparaka 4 aTasi wlis winandeli kolxuri damwerloba. 2010 wlis ivlisSi kembrijis swavlulTa gamomcemlobam gamoaqveyna rbert moratis 400 gverdiani wigni: `qvebi, romlebic metyveleben~, romlis 150 gverdi miZRvnili aqvs gia kvaSilavas. avtoris azriT, `festosis disko~ msoflioSi yvelaze ukeTesad da sworad gaSifra gia kvaSilavam. . .

 

კატეგორია: კოლხეთი | ნანახია: 1679 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 5.0/2
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com