მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 10:31 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
ფოტო ალბომი [4]
მომავალი იბერიისა [1]
უდიდესი სასწაული [2]
პროტოიბერია [7]
აფხაზეთი [2]
კოლხეთი [5]
ლაზეთი [1]
მოდი ვიღადაოთ [1]
ფილმები [0]
საქართველოს პალადიუმი [1]
მსოფლიო იბერიული ორდენი [1]
შემტევი ფილოსოფია [2]
მშობელთა გვერდი [1]
ჩვენი აღსაზრდელები [0]
ღმერთების ენა [7]
მასწავლებელი [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია
მთავარი » 2012 » აპრილი » 10 » კოლხეთი ცივილიზაციის აკვანი
1:48 PM
კოლხეთი ცივილიზაციის აკვანი

კოლხეთი ცივილიზაციის აკვანი გვერდის ავტორი ისტორიკოსი კლიმენტი შელია

 

 

გაგრძელება

herodote arc somxebs axsenebs, albaT imitom, rom somxebi, am saxelwodebiT maSin ar iyo, an aseTi qveyana, saxelmwifoebrivi gaerTianeba ar arsebobda.

qarTul originalur literaturaSi `qarTveli~ pirvelad ixsenieba `SuSanikis wamebaSi~.

Zv.w. 3200-3100 wels (5200-5100 wlis win) arsebobda uZvelesi da upirvelesi qalaqi kolxa-kulxa md. buranunis (evfratis) qvemo welSi. Zv. w. 3185-3120 wlebSi kolxeTis udides samyaros ganagebda (centri xerTvisi) qalaq kolxas damaarsebeli, mefe anmare (RvTis kaci). 

Sumerebi, rom igive megrelebi (qarTvelebi) arian, didi xania amtkicebda profesori mixako wereTeli, aseve zurab qafianiZe, profesori Teimuraz mibCuani, akademikosi giorgi ciciSvili da bevri sxva mkvlevari. 

istoriaSi pirveli taZari qarTuli (megrul-lazuri) yofila. adreuli akaduri, Sumeruli, babilonuri toponimika, maTi aq mosvlamde mcxovrebi xalxis ZiriTadad megrel-lazebisaa (kolxebisaa). 

. . . istriulad cnobilia, rm vinc berZnebamde eladaSi cxovrobda pelazgebad ivlebian. pelazgebis fuZis damdebi – eponimi yofila pelazgosi, romelic `egeosur adamianad~ aris CaTvlili. homerosi mas `Rvissadar~ pelazgosad Tvlis. hesiodes da apolonios rodoselis monacemebiT, pelazgosi dedamiwidan warmoSobili pirveli adamiania. pelazgosi miCneulia qalRmerT heras winaprad (akad. rismark gordeziani).

 zemoT miTiTebulma amoCenebma da daskvnebma, romlebic msoflios da qarTveli gamoCenili mecnierebisgan aris mopovebuli, ar SeiZleba, dRes, Tu xval, mimarTuleba ar Seucvlos msoflio mecnirebas, rom kolx-lazebi – adamis droindeli pelazgosi, pirveli pelazgosi, romlebsac TiTqmis mTli msoflio ekava (plutarqe) – Cveni samyaros – pirveli xalxia. kolxeT-pelazgosi msoflios pirveli qvyanaa. kolx-pelazgebis ena msoflios pirveli enaa. aRniSnuli aRmoCenebis aRiareba aucileblad moxdeba, radgan isini msoflio istoriuli aRmoCenebia da maTi mudmivi miCumaTeba SeuZlebelia! 


კატეგორია: კოლხეთი | ნანახია: 1770 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 3.0/1
სულ კომენტარები: 1
1 lazi da ara megreli  
0
da vin izrunebs amaze, rom moxdes misi aRiareba tu es sworia?

კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com