მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 9:56 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
ფოტო ალბომი [4]
მომავალი იბერიისა [1]
უდიდესი სასწაული [2]
პროტოიბერია [7]
აფხაზეთი [2]
კოლხეთი [5]
ლაზეთი [1]
მოდი ვიღადაოთ [1]
ფილმები [0]
საქართველოს პალადიუმი [1]
მსოფლიო იბერიული ორდენი [1]
შემტევი ფილოსოფია [2]
მშობელთა გვერდი [1]
ჩვენი აღსაზრდელები [0]
ღმერთების ენა [7]
მასწავლებელი [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია
მთავარი » 2012 » აპრილი » 10 » ინფორმაციული ომი
1:17 PM
ინფორმაციული ომი
"informaciuli omi" ეს 
ცივილიზაციათა ომია, ის მიმდინარეობს გამუდმებით! 

winamdebare serialSi saubaria yvelaze damangreveli Zalis mqone iaraRze, iaraRze romelic sul ufro Zlierdeba. Zalaze, romelic Sefasebulia rogorc `atomur bombze ufro saSineli~, `socio-teqtonur iaraRze~, Zalaze, romelmac nacartutad aqcia erT dros msoflios uZlieresi sabWoTa imperia . . .

`adamiani, romelmac aRmoaCina, rom is mterma dawyevla, warmoadgens WeSmaritad sacodav sanaxaobas; is dgas SiSisgan SeZrwunebuli, misi mzera mijaWvulia misnis saCvenebel TiTs; xelebi maRla aqvs aweuli, TiTqos cdilobdes SewinaaRmdegos im momakvdinebel sasmels, romelic rogorc mas EeCveneba, mis sxeulSi iRvreba; Rawvebi ufiTrdeba, Tvalebi uqvavdeba, saxis nakvTebi saSinlad umaxinjdeba; is cdilobs daiyviros, magram bgerebi yelSi eCxireba da piridan mosdis sisxliani qafi; sxeuli iwyebs caxcaxs, kunTebi uneblied utokavs; ukan ixreba, miwaze enarcxeba da male kargavs gons; iwyeba sasikvdilo agonia; is xelebiT ifaravs saxes da iwyebs kvnesas; sikvdili sakmaod Cqara dgeba~ . . .

iqneb vinmes hgonia, rom es viRacis fantaziis nayofia, saSinelebaTa wignebidan amoRebuli. ara. es moxda realurad avstraliel aborigenebSi 1925 wels da aRwera eqimma herbet bersonma.

sad avstralia da sad saqarTvelo, sad qarTveli mkiTxveli, ibadeba kiTxva. modiT SevxedoT faqtebs:

30 saukunis ukan saqarTvelo (indroindeli kolxeTis samefo) iyo umZlavresi saxelmwifo da ara marto imdroindeli maStabebiT. ix. ruka. axla? SeadareT. iqneba Zalianac vgavarT im `dawyevlils~, sikvdilis momlodines Crdiloeli Tu dasavleli misnebis xelSi?

gvqonda udidesi civilizacia, udidesi floti, saxelganTqmuli akademia, vaswavlidiT uZveles misteriul sibrZnes, vaarsebdiT qalaq saxelmwifoebs aRmosavleTidan dasavleTSi, Segvqonda sinaTle.

dResac uamravia mimofantuli Savi zRvisa da xmelTaSua zRvis auzebSi Cveni modgma, upatrono, miusafari; safuZveli CavuyareT jer elinur, xolo Semdeg evropul civilizacias. mere ra.

berZnebs dResac ewodebaT `iberT-Zeni~ mxolod qarTulad,

mere ra.  morCa, wavida.

ai, rogor ikrunCxeba dRes Zveli dideba: wavida lazeTi, wavida tao, wavida hereTi, midis samaCablo, midis afxazeTi. zurgi gvaqcia Cvenma sisxlma da xorcma. Stom Cveni modgmisa, romelmac gaaerTiana odesRac qveyana.

ratom?

imitom rom uarvyaviT namdvili istoria, davamaxinjeT igi; xeli vkariT sakuTar didebas, uarvyaviT sakuTari mrwamsi, muxli movudrikeT ucxours, Sendoba ar vaRirseT Sinaur `mRvdels~; enas, romelic msoflios azanzarebda, romelic aTasobiT enis fuZemdebelia vuwodeT `dajRvarkuli~, STamomavlobas davumaleT da imis Rirsi ar gavxadeT, rom yvela qarTvels scodnoda. movigoneT erTmorwmuneobis miTi, cecxliTa da maxviliT davnergeT sxvaTa rwmena, vinc ar dagvijera, avawiokeT ucxoeli `megobrebis~daxmarebiT. vurtyiT axlobels, rom sxvebs SeSineboda. iqneb kmara.

rao? usaSvelo suraTia? ara! realuri - ki. mokled:

winamdebare seriis mizania gamoviyvanoT saRaTas Zilidan gamoTayvanebuli moyvare, Torem mteri mudam fxizlobs. SevaiaraRoT igi informaciuli omis warmoebisa da misgan Tavdacvis, maTi faruli miznebis, qveteqstebis gaSifvris Tanamedrove meTodebiT. Cveulebriv enaze rasac myakvroba hqvia. rac modis Zvelkolxuri sityvidan ~zakua~, rac axal kolxurad gaTvalvas, dawyevlas niSnavs. ho da, agaSenaT RmerTma . . კატეგორია: მსოფლიო იბერიული ორდენი | ნანახია: 674 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com