მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 8:45 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
ფოტო ალბომი [4]
მომავალი იბერიისა [1]
უდიდესი სასწაული [2]
პროტოიბერია [7]
აფხაზეთი [2]
კოლხეთი [5]
ლაზეთი [1]
მოდი ვიღადაოთ [1]
ფილმები [0]
საქართველოს პალადიუმი [1]
მსოფლიო იბერიული ორდენი [1]
შემტევი ფილოსოფია [2]
მშობელთა გვერდი [1]
ჩვენი აღსაზრდელები [0]
ღმერთების ენა [7]
მასწავლებელი [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია
მთავარი » 2012 » აპრილი » 4 » აბსოლუტური წარმატების ფორმულა
11:39 AM
აბსოლუტური წარმატების ფორმულა

შემტევი ფილოსოფია

                                                                 მშობელთა საყურადღებოდ! 

საქართველოს პალადიუმის ასწავლო ცენტრები ამზადებენ სწორედ ასეთ შეუპოვარ მომავალ თაობას, მომავალ კორიბანტებს, საქართველოს მომავალ პატრონებს, უახლესი ნეიროლინგვისტური პროგრამირების მეთოდებითმათემატიკაში, ინგლისურსა და ზოგად უნარებში. დაგვიკავშირდით. ელ. ფოსტა: paladiumi1@yahoo.comსაიტი:protoiberia.ucoz.com, მობილური: 551 34 58 34

 რწმენით აღსავსე 1  ადამიანი ძალით ტოლია დანარჩენი 99–სა, რომელთაც გააჩნიათ მხოლოდ ინტერესები.

გამუდმებული მცირე ძალისხმევები იწვევვენ დიდ ჩანაფიქრის აღსრულებას.

 

                         აბსოლუტური წარმატების ფორმულა

               (წარმატების ოთხი აუცილებელი ეტაპი)

irvel etapi

 saboloo Sedegis codna, e.i. zustad gansazRvra imisa, rac gsurT.

meore etapi

konkretuli qmedebebi. sxvanairad, Tqveni survilebi darCebian ocnebebad.

Tqven unda ganaxorcieloT iseTi qmedebebi, romlebic Tqveni mrwamsis meSveobiT Segiqmnian saWiro Sedegis miRwevis udides albaTobas. Cvens mier ganxorcielebuli qmedebebi yovelTvis rodi iZlevian sasurvel 

Sedegebs, amitom . . . 

mesame etapi

sakuTar TavSi grZnobaTa iseTi simwvavis gamomuSaveba, romelic

SesaZlebels gaxdis Tqvens mier ganxorcielebuli qcevis Sedegebis

amocnobas da rac SeiZleba swrafad gansazRvras imisa, gaaxloveben

Tu gaSoreben  isini dasmul miznebs. Tqven unda icodeT, Tu ras RebulobT sakuTari qmedebebis Sedegad, Seesabameba Tu ara es cxovrebis im wess, romliskenac miiswrafviT, Tu ewinaaRmdegeba mas, Tu gamodis ara zustad

is, rac gsurT; aucilebelia im Sedegis damaxsovreba, romelic Tqvenma qmedebebma mogcaT, rom gamoitanoT maqsimaluri sargebeli Tqveni Secdomebisganac ki. amis Semdeg gadadiT meoTxe etapze . .

meoTxe etapi

moqnilobis, Tqveni qcevis cvlilebebis unaris gamomuSaveba manamde,

vidre ar miiRebT aucilebel Sedegs.

Tu Tqven yuradRebiT daakvirdebiT warmatebul adamianebs, dainaxavT,

rom yvela isini iyenebdnen am sistemas, romelic Sedgeboda xsenebuli oTxi etapisgan

·                                                                                                                                 

კატეგორია: შემტევი ფილოსოფია | ნანახია: 982 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com