მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 8:51 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
Videoebi [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

Blog

მთავარი » 2011 » დეკემბერი » 19 » ზეუნარები–როგორ გავზარდოთ ჩვენი უნარები?
9:56 AM
ზეუნარები–როგორ გავზარდოთ ჩვენი უნარები?

`winaT gadamwyveti iyo basri maxvili,

                  dRes gadamwyvetia basri tvini~

                                    saqarTvelos paladiumi

 

 

amonaweri wignidanU`efeqturobis procedurebi~

 

unarebis gazrdis rekomendaciebi

tvini moixmars organizmis mier sakvebidan miRebuli energiis 20%-s. amasTan igi mcire dozebiT inaxavs am energias, amitom saWiroa misi mudmivi Sevseba.

Jangbadi

cnobilia, rom adamiani Jangbadis gareSe Zlebs maqsimum 5 wuTs, romlis Semdegac iwyeba biologiuri sikvdili, anu organizmis daSla. aqedan cxadia, rom JangbadiT organizmis gamdidrebas gadamwyveti mniSvneloba gaaCnia misi funqcionirebisTvis.

Jangbadis nakleboba iwvevs yvela SesaZlo davaadebas da maT Soris kibos, iwvevs Tavis tkivilebs, ugunebobas, aqveiTebs inteletualur unarebs. amis dasaZlevad saWiroa e,.w iogebis sunTqviTi varjiSebi. es niSnavs haeris Rrma, dinj, rac SeiZleba xarbad CasunTqvas da bolomde amosunTqvas, da am dros gul-mkerdisa da muclis diafragmis intensiur moZraobebs. es varjiSiEdRe-RameSi sul mcire samjer mainc unda Catardes sufTa haerze. TiTo varjiSi (CasunTqva-amosunTqva unda moxdes daaxloebiT 15-jer. CasunTqvis procesi unda iyos ufro xangrZlivi. CasunTqul mdgomareobaSi haeri unda Sekavdes ramdenime wuTiT. es xels uwyobs organizmisa d tvinis jangbadiT gamdidrebas, misi inteleqtisa da Sromisunarianobis amaRlebas, stresebis advilad daZlevas. gansakuTrebiT efeqturia mecadineobebis dawyebisa da gamocdebis win.

 

Tvalebis varjiSebi

Tvalebis meSveobiT adamiani Rebulobs mTeli informaciis 90%-s. aqedan cxadia kargi mxedveloba udides rols TamaSobs adamianis inteleqtis formirebisas. kargi mxedveloba ar niSnavs mxolod mxedvelobis iseT defeqtebs, rogorc axlo an Sors mxedvelobaa. misi daZleva saTvaleebiT SeiZleba. Tumca isini ar warmoadgenen saukeTeso gzas. arsebobs maTi daZlevis bunebrivi meTodebi. am mizniT gamodgeba qvemoT moyvanili varjiSebi. garda amisa, kargi mxedveloba niSnavs kargi garCevis (minimaluri kontrasti) unars, mxedvelobis simkveTres - dabal sinaTleze kiTxvis unars d.a.S. esenia: kiTxvis dro Tvalebis dro da dro cimcimi, vTqvaT yoveli naxevari gverdis wakiTxvis Semdeg, rac asvenebs Tvals, zrdis misi aRqmis unars; yoveli gverdis wakiTxvis Semdeg daxuWul Tvalebze xelis gulebis afareba. es amSvidebs Tvals; mxedvelobis gadatana sxvadasxva mxares, yvela SesaZlo mimarTulebiT, Tvalebis triali; akomodaciis varjiSi – mxedvelobis gadatana kiTxvis manZilidan 3-4 metrze da piriqiT; daxuWul Tvalebze civi wlis 15-jer SeSxapuneba; daxuWuli TvalebiT mzis Sexedva; koordinaciis varjiSi: wyvili mrgvali sagnebis haerSi rig-rigobiT adgeba da daWera (sacirko nomeri); es xels uwyobs tvinis orive naxevarsferos harmoniulad ganviTarebas (maT koordinacias); aerobikis varjiSebi, romlis drosac TvalebiT cdilobT gaakontroloT Tqveni yvela moZraoba (miadevnoT Tvali).

 

kveba

swor kvebas udidesi mniSvneloba aqvs inteleqtis ganviTarebisTvis. gonebrivi Sromis dawyebis win kargia gaxexili stafilos mirTmeva, mcenareul zeTTan erTad. amasTan stafilo xels uwyobs mxedvelobis gaumjobesebas. gadamRleli gonebrivi muSaobis dros – kargi xaxvis (bolqvi) miReba (daReWva), es xels uwyobs sisxlis gaTxelebas, aumjobesebs JangbadiT sisxlis kvebas, zrdis stresebisadmi winaaRmdegobis unars, saerTo ganwyobas.

Txili (miwis Txili), nigozi. amtkicebs nerviul sistemas xangrZlivi inteleqtualuri daZabulobis win, aZlierebs Tavis tvinis muSaobas;

kombostos ReWva (salaTebSi) nerviulobasTan  sabrZolo kargi saSualebaa gamocdebis win `mandraJis~ dasaZlevad. gamocdebze momzadebis dros mSvidi garemo garantirebuli gaqvT.

limoni (sxva citrusebic) Seicavs C vitamins, rac gvexmareba azrebis gadaxalisebaSi da aneitralebs garTulebebs informaciis aTvisebisas (mag. wignis kiTxvisas). kargia gamocdis win limonis wvenis mirTmeva.

banani–kargia sulieri ganwyobisTvis. is Seicavs serotins. am nivTierebis meSveobiT Tqveni tvini mSvidad iqneba da mogcemT signalebs, rom yvelaferi didebuladaa.

iodi. misi miReba warmoadgens tvinis normalurad funqcionirebis erT-erT ZiriTad pirobas. aucilebelia dRe-RameSi 200 mg iodis miReba. amisTvis kargia zRvis (okeanis) Tevzeuli, xurma, finiki, Savi xurma, Savi feris kenkrovnebi, kvaxi, stafilo, kombosto, kitri, pomidori, Warxali da gansakuTrebiT niori, an bolo-bolo iodizirebuli marili.

 

ra sWirdeba tvins

aminomJavebi–zrdian Sromis nayofierebas. Mmas Seicaven – rZis produqtebi, Txili, nigozi, parkosnebi.

rTuli naxSirwylebi-iZlevian energias. mTeli marcvlisgan gamomcxvari puri (an pirdapir moxarSuli marcvali), makaronebi, kartofili.

A,C,E da B jgufis vitaminebi- iwvevn nervebis ganmtkicebas, umjobesdeba sisxlis mimoqceva. maT Seicaven xili, bostneuli, safuarebi, mcenareuli zeTi.

mineraluri nivTierebebi - mikroelementebi (kalciumi, magniumi, rkina, bori). aumjobesben mimocvlis procesebs, sisxlis warmoqmnas. maT Seicaven Txili, bostneuli, rZis produqtebi, Txili, nogozi, Teslebi.

 

da bolos wyali

wyali warmoadgens nivTierebaTa cvlis safuZvels. adamianis organizmis 70% wyalia, is warmoadgens saukeTeso gamxsnels, romlis meSveobiTac xdeba nivTierebaTa mimocvla, cxovelmyofelobis narCenebis (Sxamebis) organizmidan gamodevna limfuri sistemis meSveobiT. mis gareSe organizmi avaddeba da iRupeba.  dRe-RameSi aucilebelia 2 litri wylis miReba (aq igulisxmeba sakvebSi arsebuli wylis raodenobac). wylis regularuli miReba aumjobesebs tvinis muSaobas, neironebs Soris informaciis mimocvlas, azrovnebis unars.

ნანახია: 4695 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com