მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 8:23 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
Videoebi [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

Blog

მთავარი » 2011 » დეკემბერი » 19 » წარმატების ოთხი ფუნდამენტური ეტაპი
10:04 AM
წარმატების ოთხი ფუნდამენტური ეტაპი

A`winaT gadamwyveti iyo basri maxvili,

                  dRes gadamwyvetia basri tvini~

                                   

warmatebis miRwevis oTxi fundamenturi etapi

 absoluturi warmatebis formula

adamianebi, romlebmac miaRwies srulyofilebas warmatebis gzaze, mkacrad misdevdnen qcevis gansazRvrul xazs. sp amas uwodebs absoluturi warmatebis formulas (awf).

pirvel etapi

pirvel etaps am formulis Semecnebis gzaze warmoadgens saboloo Sedegis codna, e.i. zustad gansazRvra imisa, rac gsurT.

meore etapi

meore etapia - konkretuli qmedebebi. sxvanairad, Tqveni survilebi darCebian ocnebebad. Tqven unda ganaxorcieloT iseTi qmedebebi, romlebic Tqveni mrwamsis meSveobiT Segiqmnian saWiro Sedegis miRwevis udides albaTobas. Cvens mier ganxorcielebuli qmedebebi yovelTvis rodi iZlevian sasurvel Sedegebs, amitom . . . 

mesame etapi

mesame etaps warmoadgens sakuTar TavSi grZnobaTa iseTi simwvavis gamomuSaveba, romelic SesaZlebels gaxdis Tqvens mier ganxorcielebuli qcevis Sedegebis amocnobas da rac SeiZleba swrafad gansazRvras imisa, gaaxloveben Tu gaSoreben  isini dasmul miznebs. Tqven unda icodeT, Tu ras RebulobT sakuTari qmedebebis Sedegad, Seesabameba Tu ara es cxovrebis im wess, romliskenac miiswrafviT, Tu ewinaaRmdegeba mas, Tu gamodis ara zustad is, rac gsurT; aucilebelia im Sedegis damaxsovreba, romelic Tqvenma qmedebebma mogcaT, rom gamoitanoT maqsimaluri sargebeli Tqveni Secdomebisganac ki. amis Semdeg gadadiT meoTxe etapze . .

meoTxe etapi

romelic mdgomareobs moqnilobis, Tqveni qcevis cvlilebebis unaris gamomuSavebaSi manamde, vidre ar miiRebT aucilebel Sedegs.

Tu Tqven yuradRebiT daakvirdebiT warmatebul adamianebs, dainaxavT, rom yvela isini iyenebdnen im sistemas, romelic Sedgeboda xsenebuli oTxi etapisgan. 

ნანახია: 1805 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 2.5/2
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com