მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSსამშაბათი, 2024-06-25, 12:20 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
Videoebi [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

Blog

მთავარი » 2011 » ნოემბერი » 2 » საქართველოს პალადიუმის ნაშრომები–მარადიული ძალაუფლება
1:44 PM
საქართველოს პალადიუმის ნაშრომები–მარადიული ძალაუფლება

seria:

Zala

-

ufleba

 

nawili I

adamianuri srulyofilebis modelireba

 

wigni I:

mefeTa kuTvnileba

 

 

                        rom gaxdeT `im mcireTagani, romlebic akeTeben!~,

                              gansxvavebiT `im mravalTaganidan, romlebic ybedoben~.

                                                  saqarTvelos paladiumi

                    

qarTvel mkiTxvels vTavazobT skandalur masalebs –`seria maradiul Zalauflebas~, saidumlo mizezebs imisa, Tu ratom varT ase CamorCenili, Tu ratom ver vumklavdebiT civilizaciis zewolas da vTavazobT gamosavals.

bevr Cvens `ubralo mokvdavs~ verc ki warmoudgenia, Tu ra donezea momzadebuli dasavleTis saSualo inteleqtuali adamianTmcodneobis, Tu gnebavT e.w. menejmentis, ubralod Tu vityviT^urTierTobis xelovnebaSi.

sxvanairad rom vTqvaT, Cvens moqalaqeTa udides umravlesobas warmodgena ara aqvs iseT cnebaze, rogoric adamianis wakiTxvis unaria, zustad iseve rogorc am striqonebisa.

winamdebare seriali swored am deficitis Sevsebas emsaxureba.

`informaciuli omis~ Teoriis Tanaxmad (ix. saqarTvelos paladiumi `informaciuli omi~) nebismier iTs-s (informaciul TviTswavlebad sistemas), rogoric calke aRebuli adamiani, adamianTa sxvadasxva organizaciebi da maT Soris Cveni qveyanacaa, gaaCnia ori gamosavali:

1.      gamudmebuli swavla, romelic warmoadgens TviT sicocxlis process da mis arss

da

2.      …. . . sikvdili (nirvanaSi gadasvla).

bunebrivia, winamdebare seria gTavazobT pirvel gzas.

qvemoT mogvyavs `maradiul ZalauflebaSi~ ganxiluli Temebis CamonaTvali:

 

Zalaufleba

sarCevi

nawili I

adamianuri srulyofilebis modelireba

wigni I:

mefeTa kuTvnileba

wigni II:

sxvaoba romelic Seadgens sxvaobas

wigni III:

mdgomareobaTa energia

wigni IV:

srulyofilebis dabadeba - rwmena

wigni V:

warmatebis Svidi mTavari sayrdeni

 

wigni VI:

gonebis srulyofa - rogor vmarToT sakuTari tvini

wigni VII:

warmatebis sintaqsisi

wigni VIII:

rogor gamovavlinoT sxvebis strategia

wigni IX:

fiziologia - srulyofilebis gza

wigni X:

energia srulyofilebis sawvavi

 

nawili II

absoluturi warmatebis formula

wigni XI:

SezRudvebisgan ganTavisufleba – ra ginda?

wigni XII:

sizustis Zala

wigni XIII:

urTierTgagebis jadosnuri Zala

wigni XIV:

srulyofilebis niSnebi-metaprogramebi

wigni XV:

rogor gadavlaxoT winaaRmdegoba da gadavWraT problemebi

wigni XVI:

konteqstis cvlileba – perspeqtivis Zlevamosileba

wigni XVII:

rogor CavafrindeT warmatebas

 

nawili III

lideroba – srulyofilebis gamowveva

 

wigni XVIII:\

RirebulebaTa ierarqia – warmatebis sazomi

wigni XIX:

simdidrisa da bednierebis xuTi gasaRebi

wigni XX:

tendenciebis Seqmna – mrwamsis Zlevamosileba

wigni XXI:

cocxali srulyofileba – kacobriobis ocneba

 

                                  

. . . . . . . . . ./

"vinc ar ibrZvis dRes da elodeba ukeTes momavals, is axangrZlivebs cud dros”                                                                                  

 

 

sp-Tvis warmateba esaa: gamudmebuli swrafva raRac ufro didisken.

 

sp-Tvis warmateba esaa: misi wevrebis mudmivi emociuri, socialuri, sulieri, fsiqologiuri, inteleqtualuri da finansuri zrdis SesaZlebloba, romlis drosac TiToeuls Seaqvs Tavisi wvlili saerTo saqmeSi. gza warmatebisken mudmivi mSeneblobis stadiazea.

 

sp-Tvis:  warmateba es mudmivi moZraoba da ara daniSnulebis adgili.

 

wignis mizani martivia: gamoiyenebT ra mis principebs, Tqven SeZlebT ara marto SecvaloT damokidebuleba sakuTari Tavisadmi, aramed radikalurad gaaumjobesoT is Sedegebi, romlebic dRemde migiRweviaT  da masTan safuZvlianad da advilad gasagebi gziT.

wignis mizania im azrebis gaziareba, ramac uamrav adamians misca saSualeba mkveTrad gaeujobesebina sakuTari cxovreba.

sp-s gulwrfelad swams, rom Tqven aRiarebT am meTodebs, teqnologiebs, strategiebs, unars da filosofias, romlebsac ipoviT am striqonebSi, TqvenTvis ise aRmafrTovaneblad, rogoric is gaxda aTasobiT adamianisTvis.

Cveni cxovrebis yvelanairi saocari gardaqmnis mTeli Zlevamosileba imaleba Cvens SigniT.

axla swored is droa maT mivceT gamosavali!

roca warmatebuli adamianebi ixseneben im mizanswrafulobas, romliTac maT miaRwies maTi ocnebebis realobad qcevas, hyvebian madlierebis im araCveulebrivi grZnobebis da im krZalvis Sesaxeb, rasac isini ganicdidnen; Aunda iTqvas, rom isini rodi iyvnen unikalურები.

. . . . . . . 

`Zalaufleba~-emociurad Zalian datvirTuli sityvaa. adamianebi masze reagireben sxvadasxvanairad. zogierTebisTvis sityva `Zalauflebas~ gaaCnia negatiuri elferi. sxvebi dauRalavad miiswrafvian misken. zogierTi mis gagonebaze Tavs grZnobs ise daTrgunulad, TiTqos is iyos raRac gadamdebi an saeWvo. ramdeni Zalaufleba gWirdebaT Tqven? ramdeni Zalauflebaa Tqveni azriT TqvenTvis sakmarisi, rom ganviTardeT? ras niSnavs sinamdvileSi TqvenTvis Zalaufleba?

. . . . . . 

Zalaufleba esaa unari marToT Tqveni samefo-sakuTari azrovnebis procesebi, sakuTari qceva da maTi meSveobiT im Sedegebis miRwevis unari, romlebic Tqven gWirdebaT.

Kkacobriobis istoriaSi adamianTa cxovrebaze Zalaufleba Rebulobs sxvadasxvagvar da winaaRmdegobriv formebs. uZveles dros Zalaufleba ubralod iyo fiziologiis Sedegi. ufro Zlieri da moxerxebuli marTavda rogorc sakuTar, ise TanatomelTa cxovrebasa da beds. civilizaciis ganviTarebis kvaldakval Zalauflebam iwyo memkvidreobiT  gadasvla. monarqma Semoikriba sakuTari samefos atributebi da simboloebi da marTavda Seuvali avtoritetiT. sxvebs SeeZloT mieRoT xelisuflebis mciredi nawili, mxolod masTan kavSirSi. mogvianebiT industriuli xanis gariJraJze, Zalauflebad iqca kapitali. is, vinc flobda mas, aRwevda samrewvelo progress. Zalauflebis yvela es atributi dResac TamaSobs garkveul rols: ukeTesia gqondeT kapitali, vidre ar gqondeT, ukeTesia flobdeT fizikur Zalas vidre iyoT susti. miuxedavad amisa, dRevandeli xelisuflebis erT-erT mTavar wyaros warmoadgens specialuri codna.

Uumetesoba CvenTagans araerTxel mousmenia, rom Cven vcxovrobT informaciis xanaSi. metwilad Cven ukve ara varT samrewvelo sazogadoeba, aramed komunikaciuri. Cven vcxovrobT iseT dros, roca axali ideebi, moZraobebi da koncefciebi gardaqmnian samyaros praqtikulad yoveldRiurad. mniSvneloba ara aqvs warmoadgenen Tu ara isini iseT rTuls, rogorc kvanturi fizikaa, an iseT banalurs, rogorc hamburgeri, romelic yvelaze ukeT iyideba. Dda, Tu ramea iseTi, romelic WeSmaritad axasiaTebs Tanamedrove samyaros, esaa kolosaluri, TiTqmis warmoudgeneli informaciis da Sesabamisad cvlilebebis nakadi. . . .

. . . .

gaxsovdeT informacia es Zalauflebaa.

 -Sua saukuneebSi saWiro iyo uamravi winaRobis gadalaxva, rom mefe gamxdariyaviT, Tu, ra Tqma unda, ar iqnebodiT taxtis memkvidre.

-Tu Tqven samrewvelo xanis gariJraJze ar flobdiT kapitals, Tqveni Sansebi iyo mizeruli.

-magram dRes nebismieri biWunas, daxeul jinsebSi, SeuZlia Seqmnas korporacia (sp-korporaciaa!), romelsac SeuZlia samyaros Secvla.

Tanamedrove sazogadoebaSi informacia es WeSmaritad mefeTa kuTvnilebaa.

specializebuli codnis zogierT saxeobebis dauflebam SeiZleba sruliad Secvalos Tqveni cxovreba da bevrwilad Cveni samyaroc. magram maSin Cvens winaSe dgeba kanonzomieri kiTxva; eWvi araa, rom ganviTarebul qveynebSi yvelasTvis miRwevadia specializebuli codnis yvela saxe, romlebic aucilebelia Cveni cxovrebis xarisxis amaRlebisTvis. isini SeiZleba vipovoT yovel wignis maRaziaSi, yovel jixurSi, romelic vaWrobs videoproduqciiT da yovel biblioTekaSi. isini SeiZleba amoviRoT moxsenebebidan, seminarebidan da kursebidan. betselerTa siebi aWrelebulia receptebiT, Tu rogor mivaRwioT pirad warmatebas: ~menejeri wuTSi~, `srulyofilebis ZiebaSi~, `pirovnebis megapolitika~, `ra ar gaswavles harvardis biznesis universitetSi~, `maradiulobis xidi~. sia SeiZleba dausruleblad gagrZeldes. mTeli informacia iqaa. maS, raSia saqme; ratomaa rom zogierTebi aRweven gansacvifrebel warmatebas, xolo sxvebi daxetialoben da borZikoben? ratom ar vxdebiT yvelani yovlis SemZleebi, bednierebi, mdidrebi, jamrTelebi da warmatebulebi?

saqme imaSia, rom TviT informaciis xanaSi mxolod informacia araa sakmarisi. Tu yvelaferi rac gvWirdeba, iyvnen mxolod ideebi da dadebiTi ganwyobebi, Cven yvelani vicxovrebdiT saocnebo cxovrebiT.

Mmoqmedeba-ai ra aerTianebs adamianebs, romlebmac gaakeTes Tavbrudamxvevi kariera. mxolod moqmedeba iZleva Sedegs. codna mxolod potenciuri (SesaZlo) Zlierebaa, magram saWiroa kidev is aRmoCndes iseTis xelSi vinc icis, Tu ra uyos maT, rom gardaqmnas (gadaadnos) efeqtur qmedebad, radgan sityva `Zalauflebis~ pirdapiri mniSvneloba-`moqmedebis unaria~.

Yyvelaferi, rasac vakeTebT cxovrebaSi, ganisazRvreba imiT, Tu rogor vurTierTobT mis aRmatebuleba - sakuTar TavTan.

Tanamedrove samyaroSi cxovrebis xarisxi damokidebulia komunikaciis xarisxze., e.i. urTierTobaze. is, rasac warmovadgenT, da is Tu rogor vesaubrebiT mis aRmatebulebas sakuTar Tavs, rogor vmoZraobT da rogor viyenebT sxeulis kunTebs da saxis nakvTebs Sesabamisi gamoxatulebis Sesaqmnelad-yvelaferi es gansazRvravs, Tu ramdenad warmatebulad viyenebT imas, rac viciT.

Cven xSirad vxdebiT gonebriv xafangSi, roca vfiqrobT rom araCveulebrivad warmatebuli adamianebi floben gansakuTrebul niWs.  guldasmiTi dakvirveba ki gviCvenebs, rom yvelaze didi niWi, romelic ganasxvavebs iRblian adamianebs – esaa maTi unari aiZulon sakuTari Tavi –imoqmedon! amasTan, es iseTi niWia, romelic SeuZlia TiToeulma CvenTaganma ganaviTaros. bolos da bolos sxva uamrav adamians hqonda igive codna, romelsac flobda  stiv jobsi; Ted terneris garda bevr sxvas hqonda unari warmoedgina, rom kabeluri televizia flobda kolosalur ekonomikur potencials, magram swored terneri da jobsi aRmoCndnen moqmedebis unaris mqoneni da maTi ganxorcielebiT, Secvales bevri CvenTaganis msofmxedveloba. . . .

komunikacia – es Zalauflebaa. is, vinc iswavla misi efeqturad gamoyeneba, SeiZleba Secvalos sakuTari msoflmxdeveloba da isic Tu rogor aRiqvams masac es samyaro.

Nnebismieri qceva, nebismieri SegrZneba da grZnobebi Tavisi fesvebiT midian komunikaciis ama Tu im saxemde.

is, vinc zemoqmedebs umetesoba CvenTaganis azrebze, grZnobebsa da qcevebze, kargad icis Tu rogor gamoiyenos Zalauflebis es mZlavri instrumenti.

gaixseneT adamianebi, romlebmac Secvales samyaro-jon kenedi, Tomas jefersoni, martin luTer kingi, franklin delano ruzvelti, stalini, uinston CerCili, maxaTxa gandi. nu daiviwyebT kacobriobis istoriis Sav-bnel gverdebsac-gaixseneT hitleric. rac am adamianebs hqondaT saerTo, es isaa, rom isini ostaturad flobdnen komunikaciis unars, urTierTobis xelovnebas. maT SeeZloT warmoedginaT sakuTari ideebi realuri saxiT, iqneboda es adamianebis mogzauroba kosmosSi Tu siZulviliT gaJRenTili mesame reixi da am realobebis mitana adamianebisTvis ise damarwmuneblad, rom masebi iwyebdnen fiqrs da moqmedebas maTi scenarebiT. iyenebdnen ra komunikaciis Zlierebas, isini gardaqmnidnen samyaros. . . .

G. . . . .

optimaluri qceviTi teqnologiebis (oqt) kanonebi gagixsniT iseT resursebs, romelTa arsebobazec ar ki eWvobdiT.

adamianebi, romlebmac miaRwies srulyofilebas warmatebis gzaze, mkacrad misdevdnen qcevis gansazRvrul xazs. sp amas uwodebs absoluturi warmatebis formulas (awf).

pirvel etaps am formulis Semecnebis gzaze warmoadgens saboloo Sedegis codna, e.i. zustad gansazRvra imisa, rac gsurT.

meore etapia-konkretuli qmedebebi. sxvanairad, Tqveni survilebi darCebian ocnebebad. Tqven unda ganaxorcieloT iseTi qmedebebi, romlebic Tqveni mrwamsiT Segiqmnian saWiro Sedegis miRwevis udides albaTobas. Cvens mier ganxorcielebuli qmedebebi yovelTvis rodi iZlevian sasurvel Sedegebs, amitom . . .  

meoTxe etapze, romelic mdgomareobs moqnilobis, Tqveni qcevis cvlilebebis unaris gamomuSavebaSi manamde, vidre ar miiRebT aucilebel Sedegs.

Tu Tqven yuradRebiT daakvirdebiT warmatebul adamianebs, dainaxavT, rom yvela isini iyenebdnen im sistemas, romelic Sedgeboda xsenebuli oTxi etapisgan.

-yvela isini iwyebdnen miznis dasaxviT, vinaidan SeuZlebelia raimes miRweva, Tu ara gaqvT mizani.

-yvela isini axorcielebdnen qmedebebs, vinaidan marto codna sakmarisi araa.

-maT hqondaT unari eswavlaT sxvaTa gamocdilebaze, codnodaT Tu ra Sedegebs Rebulobdnen isini.

-isini mudmivad eguebodnen situacias, adaptirdebodnen da icavdnen sakuTar qcevebs vidre, ar poulobdnen imas, rac sWirdebodaT.

. . . 

Tviseba #1: Jini! Yyvela zemoTxsenebulma adamianma aRmoaCina sakuTar TavSi is zambara, is Zala, maTi dammuxtveli, TiTqmis akviatebuli moTxovnileba, romelic aiZulebs maT imoqmedon, gaizardon, yovelTvis miaRwion ufro mets. is maT aZlevs sawvavs warmatebis misaRwevad da aiZulebs bolomde gaSalon maTi Sinagani potenciali. Ees Zalaa-Jini. 

Tviseba #2: rwmena! Aam planetaze dawerili nebismieri religiuri wigni mogviTxrobs rwmenis Zlevamosilebaze da mis rolze kacobriobis istoriaSi. adamianebi, romlebmac miaRwies kolosalur warmatebebs, SesamCnevad gansxvavdebian rwmenis nawilSi sakuTari, naklebad warmatebuli Tanamemamuleebisgan.

Tviseba #3: stratetgia! strategia warmoadgens resursebis organizaciis xerxs. roca stiven spilbergma gadawyvita gamxdariyo reJisori, man gonebaSi gaiyvana kursi, romelsac unda mieyvana sanukvar samyaroSi. man TavisTvis gansazRvra, Tu risi swavla surda, Tu vin unda gaecno da risi gakeTeba iyo saWiro. . . .


Tviseba #4: RirebulebaTa gagebis unari! imaze dafiqrebisas, Tu ram gaxada amerika udidesi saxelwifo, Cven gvaxsendeba iseTi cnebebi, rogoric patriotizmi da siamayea, moTmineba da Tavisuflebis siyvarulia, e.i. is, Tu ra warmoadgens mTavars-im Rirebulebebs, im eTikur, moralur da praqtikul safuZvlebs, romlebsac Cven vTliT CvenTvis yvelaze mniSvnelovnebad.

. . .

 

Tviseba #5. energia! energia SeiZleba warmoadgendes brius springstinis an Tina terneris naperwkal myrel da mxiarul akviatebebs, is SeiZleba inTxeodes donald trampis an stiv jobsis samewarmeo dinamizmSi. es SeiZleba iyos ronald reiganis an qeTrin xepbernis sasicocxlo Zala. praqtikulad SeuZlebelia jayjayiTa da zloziniT miaRwioT srulyofilebas. warmatebuli adamianebi gaafrTebiT ekveTebian garemoebebs, ikapiweben ra saxelurebs, Zerwaven imas, rac maT surT. isini cxovroben ise, TiTqos yoveldRe maT Tavze atydebodeT xelsayrel SesaZleblobaTa uTvalavi raodenoba, da erTad-erTi rac maT arasdros hyofniT-esaa dro. Aaris am samyaroSi uamravi adamiani, romelsac daJinebiT swams raRac, magram maT ar hyofniT sasicocxlo Zala gadawyvetilebaTa misaRebad, romelzec maT ase kargad ician. . . 

D 

Tviseba #6. kavSirebis energia! Ppraqtikulad yvela warmatebuli adamiani flobs maTTvis saerTo, sxvebTan kavSirebis damyarebis araCveulebriv unars, sxvadasxva mrwamsisa da ganaTlebis adamianebTan TanamSromlobis unars. . . 


Tviseba #7. urTierTobis ostatoba! esaa arsebiTad is, razecaa mTeli es seria. Ggare samyarosTan da sakuTar TavTan urTierTobis xerxebi gansazRvraven Cveni cxovrebis xarisxs.

adamianebi, romlebmac warmatebas miaRwies cxovrebaSi, iswavles daxvdnen nebismier gamowvevas, nebismier dabrkolebas, romelsac ugzavnis maT bedi, ise, rom misgan gamoitanon sasargeblo gamocdileba da gamoiyenon is SemdgomSi maTi cxovrebis  warmatebuli cvlilebebisTvis. . . 


ნანახია: 2951 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 5.0/2
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com