მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 8:54 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
Videoebi [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

Blog

მთავარი » 2011 » დეკემბერი » 2 » საქართველოს პალადიუმის ნაშრომები – როგორ გავზარდოთ საქართველოს ხვალინდელი პატრონები
3:13 PM
საქართველოს პალადიუმის ნაშრომები – როგორ გავზარდოთ საქართველოს ხვალინდელი პატრონები

saqarTvelos paladiumi

 

mSobelTa ganaTlebis komiteti

 

seria:

 

 

DEDA როგორ

ავღზარდოთ ბავშვი


 

wigni-I

 

bavSvis ufleba - pativs scemdnen

 

 

 

 

 

 

 

bavSvebSi suleli gacilebiT naklebia vidre didebSi

 

sarCevi

  

   qarTuli gamocemis winasityvaoba

   Sesavlis nacvlad

wigni I bavSvis ufleba pativiscemaze

1. ugulebelyofa-undobloba

2. arakeTilganwyobileba

3. pativiscemis ufleba

4. bavSvis ufleba iyos unikaluroi

 

wigni II. rogor gviyvardes bavSvi?

1.   bavSvi ojaxSi

2.   internati

3.   zafxulis koloniebi

4.   upatronoTa saxlebi

wigni III. cxovrebis wesebi

pedagogika baSvebisTvis da didebisTvis.

yvelaze axlobeli adamianebi.

saxli-bina

zrdasruli adamianebi

ezo-parki

quCa

skola

garToba

mdidari-Raribi

azrebi-grZnobebi

jamrTeloba

unarebi

sinpaTiuri-antipaTiuri

Rirsebebi-naklovanebebi

biWebi-gogonebi

warsuli-momavali

wigni IV. pedagogika. zerele da arsebiTi

Teoria da praqtika.

bavSvis aRmzrdelis aRzrda

Ria fanjara

avtoritetTa kasta

grZnoba

sxvadasxva tipis bavSvebi

epidemia

pativmoyvare aRmzrdeli

keTilganwyoba da zizRi

orjer-ori oTxi

aris skola!

 

wigni V. kvlav rodis gavxdebiT bavSvebi

kvlav rodis gavxdebi patara

zrdadsrul mkiTxvels

patara mkiTxvels

pirveli dRe

daWerobana

meore dRe

siyvaruli

ყოველდღიურობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qarTuli gamocemis winasityvaoba

 

 

winaswar gvinda bodiSi movuxadoT im mSoblebs, romlebsac miaCniaT, rom  veravin aswavlis Tu rogor gazardon STamomavloba. savsebiT marTalia is adamiani, romelsac hgonia rom veravin verafers ver aswavlis, . . .Tu TviTon ar unda swavla. aseTs `geniosebs~ SeuZliaT axlave miatovon misi kiTxva. damSvidobebisas maT SevaxsenebT: `azrs ar icvlian mkvdrebi . . . da degeneratebi~ (ix. `maradiuli Zalaufleba~).

swavla, rom yvelas gvWirdeba, es kargad Cans Cveni qveynis mdgomareobidan:

bolo 30 saukunea, gamudmebiT vkargavT teritoriebs. 30 saukunis winaT Cvenma winaparma Cagvabara or zRva Sua mdebare walkoti (ixileT anzor Sonias wigni: kolxebi-qarTvelTa winaprebi). mas Semdeg gamudmebiT vkargavT.

saqarTvelos paladiums miaCnia, rom es mxolod gareSe Zalebis mizezi rodia. Zalian bevri rame, da albaT yvelaze mTavari, Cvenzecaa damokidebuli da maT Soris imazec, Tu rogor vzrdiT momaval Taobas. visac es azri damajereblad ar moeCveneba gaixsenos ebraelTa 26 saukunovani brZola saxelmwifos SeqmnisTvis. maT Seqmnes, Cven ki vkargavT. Cvenis azriT mizezi im gansvavebaSia Tu rogor zrdis momaval Taobas ebraeli, da rogor vzrdiT Cven. ebraelisTvis araebraeli erTmorwmune ar arsebobs. maTTvis samyaro iyofa or nawilad ebraelebad da araebraelebad. Cven ki avekideT `erTmorwmune~ monRolTa STamomavlebs da, rogorc Cans, manamde ar SeveSvebiT sanam sabolood ar mogvspobs. erTmorwmune da Tanac dauZinebeli mteri? meti paradoqsi, meti RvTis risxva raRa gindaT. es iseTive mcnebaa, rogorc mrgvali kvadrati. Hoda, sanam Tavs ar davanebebT `mrgval kvadratebs~, Cveni saSveli aRar iqneba.

meti sicxadisTvis gaecaniT yvelaze `kargi~ rusis vinme veliCkos mier daweril wigns `kavkasia~, romelic Cveni mTvlemare Tanamemamuleebis gamoRviZebis mizniT qarTul enaze Targmnes didebulma mamuliSvilebma roland jalaRoniam da daviT qobaliam.

mokled, visac surs, bevr sainteresosa da sasargeblos ipovis winamdebare seriaSi.

xolo maT, visac ufro axlos surs gaicnos saqarTvelos paladiumi da monawileoba miiRos mis muSaobaSi, Segvexmianos Semdeg misamarTebze:

 

mob. 951 3545834; el.fosta: paladiumi1@yahoo.com                              saqarTvelos paladiumi

 

 

Sesavlis nacvlad

 

winamdebare wignis gacnobisas CemdadaukiTxavad gonebaSi amotivtivdnen, bibliuri sityvebi: "dasabamidan iyo sityva da sityva iyo RmerTTan da RmerTi iyo sityva”. am `sityvis~ mniSvneloba aTmagad izrdeba, roca saqme exeba momavali Taobis aRzrdas, Taobisa, romelmac unda gadaibaros Cveni tvirTi, maT Soris tvirTi maTi momavali Taobis aRzrdisa da ase usasrulod.

ase rom, araviTari survili ar maqvs vtanjo mkiTxveli, `gonebamaxviluri~ SesavlebiT, da amitom aqve vamTavreb Cems movaleobas redaqtorisa, rom mogceT saSualeba laRad inavardoT azrTa am savaneSi, romelic Tqvens winaSea gadaSlili, miiRoT udidesi siamovneba, da uZvirfasesi rCevebi.

 

                                      a. gabelaia

 

1.ugulebelyofa-undobloba

 

yvela CvenTagans pataraobidanve Canergili gvaqvs stereotipi, rom didi ufro mniSvnelovania, vidre patara.

-me ukve didi var, -uxaria bavSvs, roca mas svamen magidasTan.

-me Senze maRali var, - pasuxobs is siamayis grZnobiT, etoleba ra Tanatols.

uxerxulia TiTis wverebze dadge da mainc ver miwvde, Znelia patara nabijebiT daewio zrdasrulebs, cerodena xelidan srialdeba Wiqa. Uuxerxulad da didi gaWirvebiT bobRdeba bavSvi skamze, kibeze, ver wvdeba karis saxelurs, ver axerxebs gaixedos fanjaraSi, rame Camoxsnas da Camokidos, imitom rom maRlaa. brboSi  gaWedaven, ver SeamCneven da ubiZgeben, uxerxulia da usiamovno iyo patara.

pativiscemas da aRtacebas iwvevs didi, rac ikavebs did adgils. patara ki Cveulebrivia, uinteresoa. patara adamianebi–pataraa moTxovnilebebi, sixarulic da naRvelic.

STabeWdilebas tovebs – didi qalaqi, maRali mTebi, didi xeebi. Cven vambobT:

-didi gmiroba, didi adamiani.

bavSvi ki pataraa, verc ki grZnob xelebSi, Cven misken unda davixaroT, rom SevexoT.

 

da miT uaresi, Tu bavSvi sustia.

Cven SegviZlia misi xelSi ayvana, zemoT agdeba, misi nebis wanaaRmdeg dasma, SegviZlia ZaliT gavaCeroT roca garbis, CavaxSoT yvela misi Zalisxmeva.

yovelTvis, roca is ar gvijerebs, Cven TadarigSi gvaqvs Zala. Cven veubnebiT: `nu waxval, xels nu axleb, gaiwie, momeci~. da man icis, rom valdebulia dagviTmos; ara da ramdenjer cdilobs wagviyruos, vidre Seignebs, vidre dagvnebdeba, vidre dagvmorCildeba!

vin da rodis, ra garemoebebSi gabedavs ubiZgos, daartyas, SeajanjRaros zrdasruli? da ra Cveulebrivi da ucodveli gveCveneba bavSvis xelebze tyapuni, uxeSi `alersiani~ Caxuteba!

sisustis grZnoba iwvevs Zalisadmi mowiwebas; yvelas, ara marto zrdasruls, aramed mozrdil bavSvsac, ufro Zliers, SeuZlia ukmayofileba gamoxatos uxeSi formiT, moTxovna gaamagros ZaliT, aiZulos mousminon: SeuZlia dausjelad vinmes awyeninos.

Cven sakuTar magaliTze vswavlobT udierad movepyraT imas, vinc sustia. cudi mecnierebaa, avis momaswavebeli niSania.

samyaros saxe Seicvala. axla ara kunTebis Zala asrulebs muSaobas da gvicavs mtrisgan, ara Zala stacebs miwas, zRvas, tyeebs samflobelos, keTildReobas, usafrTxoebas. dakabalebuli mona – manqanaa! kunTebma dakarges sakuTari gansakuTrebuli uflebebi da Rirebuleba. sul ufro met pativSia goneba da codna.

saeWvo sakuWnao, moazrovnis mokrZalebuli senaki gadaizardnen kvleviT institutebad. maRla miiweven biblioTekis sarTulebi, Taroebi iRuneba wignebis simZimiT. gonebis amayi siwmindeebi gaivso adamianebiT. mecnierebis adamiani qmnis da brZaneblobs. cifrebisa da niSnebis ieroglifebi kvlav da kvlav atexaven Tavs adamianebs axal-axal miRwevebs, uTiTeben ra kacobriobis Zlevamosilebaze. Dda aucilebelia yvelafers amas Cawvde da moicva mexsierebiT.

sul ufro xangrZlivi xdeba TavCaRunuli swavlebis wlebi, sul ufro metia skolebi, gamocdebi, beWdviTi sityva, xolo bavSvi patara, susti, rac dro gadis sul ufro nakleb xans cxovrobs bavSvuri cxovrebiT, vidre ar waukiTxavs, ar icis, vin aclis . . .

 

mrisxane problema - rogor gavinawiloT dapyrobili sivrceebi, vis da rogori davalebebi mivceT, rogor davajildovoT, rogor aviTvisoT damorCilebuli dedamiwa. sad da ramdeni mimovfantoT saxelosnoebi, rom gamovkveboT Sromas mowyurebuli tvinebi da xelebi?, rogor SevakavoT  adamianuri WianWveleTi morCilebasa da wesrigSi, rogor davizRvioT Tavi avi nebisgan da pirovnebis axirebulobisgan, rogor SevavsoT cxovrebis saaTebi moqmedebiT, dasvenebiT, garTobiT, davicvaT apatiisgan, moyirWebisgan, mowyenilobisgan. rogor SevkraT adamianebi disciplinirebul kavSirebad, gavaadviloT urTierTgageba; rodis davanawevroT da davyoT. aq avaCqaroT, gavamxnevoT, iq SevakavoT, aq avadinoT bdRviri, iq CavaqroT.

frTxilad moqmedeben politikosebi da kanonmdeblebi da maSinac ki xSirad cdebian.

da bavSvis gamo zrdasrulebi TaTbiroben da wyveten; magram vin SeekiTxeba gulubryvilos mis azrs, mis Tanxmobas, ra SeuZlia man Tqvas?

 

Ggarda gonebisa da codnisa, arsebobisTvis brZolaSi da sazogadoebaSi wonisTvis exmareba gamWriaxoba. aSvebuli adamiani grZnobs saxveWels da swyvets msxvil Tanxas; yvela gaTvlis sapirispirod, maSinve da advilad gadaZovs fulebs; badebs da iwvevs Surs. dawvrilebiT gvixdeba vicodeT adamiani, da ukve ara marto sakurTxeveli, aramed cxovrebis farexic.

xolo bavSvi umweod dascunculebs saxelmZRvaneloebs, burTs da Tojinebs, bundovnad grZnobs ra, rom sadRac misi monawileobis gareSe mis Tavze xdeba raRac mniSvnelovani da didi, rac wyvets aqvs Tu ara mas  wili, sjis, ajildovebs da anadgurebs.

 

Yyvavili – momavali nayofis mauwyebeli, wiwila xdeba kvercxmdebi- dedali, dRevandeli xbo xval mogvcems rZes, xolo manamde ki – mcdelobebi, xarjebi da mzrunveloba – daifarav Tu ara, gimtyunebs Tu ara?

yvelaferi mozardi iwvevs gangaSs, radgan didxans gvixdeba lodini, SesaZloa gaxdes moxucebulobis sayrdeni, da miagos asmagad. magram sicocxlem xom icis gvalvebi, yinvebi da setyva, romlebic anadgureben mosavals.

Cven moveliT niSans, gvsurs gamovicnoT, Tavi daicvaT mRelvare  molodinisgan Tu ra iqneba, rac aZlierebs ugulisyuro damokidebulebas imis mimarT, rac ukve gvaqvs.

Mmcirea moumwifeblis sabazro Rirebuleba. mxolod kanonisa da RmerTis winaSe Rirs vaSlis yvavili imdenive, rac nayofi, xolo mwvane jejili –ramdenic mwife TavTavi.

Cven vwuxvarT, vifaravT ubedurebebisgan, vkvebavT da vaswavliT. bavSvi iRebs yvelafers zrunvis gareSe; ra iqneboda is Cvens gareSe, romlis gamoc is yvelasgan davalebulia?

mxolod is, iqiT martod-marto da Cven yvela–aqeT.

viciT ra warmatebis gza, Cven vuTiTebT da vurCevT. vanviTarebT Rirsebebs, vTrgunavT naklovanebebs. warmarTavT, vusworebT, vaswavliT, vaCvevT. is araferia, Cven–yvelaferi.

Cven ganvkargavT da moviTxovT morCilebas..

moralurad da iuridiulad pasuxismgeblebi, mcodneebi da winaswar ganmWvretebi, Cven erTaderTi msajulebi varT, bavSvis sulieri moZraobebis, azrebisa da ganzraxulobebis.

Cven davalebebs viZleviT da da vamowmebT Sesrulebas Cveni survilebisa da Segnebis mixedviT–Cveni bavSvebi, Cveni sakuTreba–xelebi Sors, cic!

(marTalia, raRac raRaceebi Seicvala. ukve ara mxolod Cveni neba da ojaxis-gansakuTrebuli avtoriteti, Tumca jer frTxili, magram ukve sazogadoebrivi kontroli, msubuqad, SeumCnevlad.)

 

Rataki gankargavs mowyalebas rogorc moesurveba, xolo bavSvs ara aqvs araferi sakuTari, man angariSi unda waradginos piradi sargeblobisTvis muqTad miRebul yovel saganze.

ar SeiZleba daxeva, damtvreva, dasvra, Cuqeba, arc ugulebelyofa, uaris Tqma. bavSvma unda miiRos da unda iyos kmayofili. yvelaferi daniSnul dros da daniSnul adgilas, gonivrulad da daniSnulebis mixedviT.

SesaZloa swored amitom afasebs ase igi raime Rirebulebis ar mqone xara-xuras, romlebic iwveven CvenSi gakvirvebas da sibraluls: sxvadasxva nayar-nuyars, arsebiTad mis erTad-erT sakuTrebasa da simdidres–zonrebs, kolofebs, mZivis marcvlebs.

am sikeTeebis nacvlad, bavSvma unda daTmos, unda daimsaxuros kargi moqceva–gamoiTxove, gamomtyue, ki batono, oRondac nu moiTxov! araferi mas ar ekuTvnis, ar ericxeba, es Cven vaZlevT nebayoflobiT.  

 

Cven ugulebelvyofT bavSs, vinaidan man ar icis, veRar xvdeba, ver grZnobs, ver xvdeba. ar icis zrdasrulTa siZneleebi da sirTuleebi, saidanaa Cveni dacemebi da wamodgomebi da daRla, Tu ra gvirRvevs simSvides, da gvifuWebs ganwyobas. araferi icis damarcxebebisa da gakotrebebis Sesaxeb. advilia gulubryvilo bavSvis yuradRebis miqceva, motyueba, misgan damalva.

is fiqrobs, rom cxovreba martivi da advilia. aris mama, aris deda; mama muSaobs, deda yidulobs. bavSvma ar icis arc Ralati, da arc zrdasrulTa brZolis xerxebi.

materialur zrunvebisgan, cdunebebisgan, Zlieri ryevebisgan Tavisufals, mas ar SeuZlia maTze imsjelos. Cven mas gamovicnobT momentalurad, ganvWolavT agdebuli SexedviT, iolad, yovelgvari Ziebis gareSe vaaSkaravebT mis gulubryvilo  eSmakobebs.

da, SesaZloa Cven vtyuvdebiT, vuSvebT cxovrebaSi yvelaze did Secdomas, roca vxedavT bavSvSi mxolod imas, risi danaxvac gvsurs?

SesaZloa is imaleba Cvengan, SesaZloa Cumad ganicdis kidevac?

 

Cven vaCanagebT mTebs, vCexavT xeebs, vanadgurebT gareul mxecebs.  iq, sadac winaT iyo uRrani tyeebi da Waobebi – mravalricxovani dasaxlebebia. Cven vnergavT adamians axal-axal miwebze.

Cven davimorCileT samyaro, Cven gvemsaxureba mxecic da rkinac; damonebuli gvyavs feradi rasebi, gansazRvrulia zogad StrixebSi erTa Soris urTierTobebi da momadlierebuli masebi. jer kidev Soria samarTlian wesrigamde, samyaroSi metia wyenebi da tanjva-wameba, vai-vaglaxi.

araseriozulad gveCveneba bavSvuri eWvebi da protestebi.

naTelma bavSvurma demokratizma ar icis ierarqia. droze adre anaRvlianebs bavSvs batrakis ofli, mSieri Tanatoli, Calisferi cxenisa da dakluli qaTmis saSineli xvedri. misTvis axlobelia ZaRli da Citi, iseve rogorc pepela da yvavili, kenWSi da niJaraSi xedavs Zmas, ucxoa qedmaRluri gamoxtomebi.

 

Cven ugulebevyofT bavSs, mas xom win cxovrebis uamravi saaTi gaaCnia.

vgrZnobT Cveni nabijebis simZimes, angarebiani moZraobebis mouqnelobas, aRqmaTa da gancdaTa siZunwes. bavSvi ki darbis da daxtis, uyurebs rac Sexvdeba, ukvirs da kiTxulobs; gulubryvilod Rvris cremlebs da guluxvad xarobs.

Ridebulia Semodgomis dariani dRe, roca mze iSviaTobaa, xolo gazafxulze isedac yvelaferi mwvanea. cota yofnis mas bednierebisTvis, zedmeti mcdeloba saWiro ar aris. Cven TandaTanobiT da agdebulad vcildebiT bavSvs. gvezizReba misi cxovrebis mravalferovneba da sixaruli, romelTa miniWebac ase advilia misTvis.

es Cven gagvirbis mniSvnelvani wuTebi da wlebi; misi dro ki moiTmens, is kidev moaswrebs, daicdis.

 

bavSvi jariskaci rodia, samSoblos rodi icavs, Tunca masTan erTad ganicdis.

araa aucilebeli misi azris gaTvaliswineba, is araa amomrCeveli: ar acxadebs, ar moiTxovs, ar imuqreba.

susti, patara, sacodavi, damokidebuli – mas jer kidev wina aqvs moqalaqeoba.

mimtevebeluria Tu ara, mkveTria Tu ara, uxeSia Tu ara - mainc ugulebelyofaa.

cingliani, jer kidev bavSvia – momavali adamiani, ara dRevandeli. arsebiTad is mxolod iqneba.

yuris gdeba, arc erTi wuTiT Tvalis mocileba. yuris gdeba, marto ar datovo. yuris gdeba, arc erTi nabijiT mocileba.

davardeba, daecema, gaiWris, gaiTxupneba, daRvris, daxevs, daamtvrevs, cxvirs Cayofs, dakargavs, dawvavs, qurds SeuSvebs saxlSi.

zedamxedveloba-araviTari damoukidebeli wamowyeba; kontrolisa da kritikis sruli ufleba.

ar icis ramdeni da ra Wamos, ramdeni da rodis dalios, ar icis misi Zalebis sazRvari. maSasadame vidgeT dietis, Zilisa da dasvenebis sadarajoze.

ramdexans? ra droidan? yovelTvis! asakTan erTad bavSvisadmi undobloba ar mcirdeba, aramed izrdeba kidevac.

 

bavSvi ar ganasxvavebs raa mniSvnelovani da ra umniSvnelo. misTvis ucxoa wesrigi, sistematuri Sroma. dabneuli, mas daaviwydeba, gamorCeba, xelidan gauSvebs. ar icis, rom sakuTari momavliT zRavs yvelaferze.

Cven unda davarigoT, warvmarToT, mivaCvioT, davTrgunoT, SevakavoT, gamovasworoT, gavufrTxildeT, aRvkveToT, avcraT, gadavlaxoT.

gadavlaxoT kaprizebi, akviatebebi, jiutoba.

avcraT sifrTxile, windaxeduloba, SiSebi d mousvenroba, winaswar ganWvretisa da winaTgrZnobis unari

Cven gamocdilebma, viciT, Tu ramdeni safrTxe, xafangi, Casafrebaa, sabediswero SemTxvevebiYda katastrofebia irgvliv.

viciT, rom udidesi sifrTxilec ki ar iZleva srul garantias – da miT ufro eWvianebi varT: rom sufTa gvqondes sindisi, vinicobaa moxdeba ubedureba, rom araferSi sakuTar Tavs ar vusayveduroT.

 

sayvarelia misi azarti, celqoba, gasakviria, Tu rogor miiltvis cudisken. siamovnebiT ismens cud CurCulebs, misdevs yvelaze cud magaliTebs.

fuWdeba advilad, da rTulia gamosworeba.

Cven mas vusurvebT sikeTes, gvinda SevumsubuqoT xvedri, mTel Cvens gamocdilebas vaZlevT narCenis gareSe: oRond xeli gamogviwodos-yvelaferi mzadaa! viciT Tu raa bavSvisTvis cudi, gvaxsovs Tu ram dagvazarala Cven TviTon, dae man mainc aicilos isini Tavidan, dae nu gaigebs da nu ganicdis.

`gaxsovdes, icode, gaxsovdes~

`TviTon darwmundebi, TviTon naxav~

ar gvismens! TiTqos ganzrax, TiTqos jibrze.

gvixdeba Tvalyuris devneba, rom dagvijeros, gvixdeba TvalTvali, rom Seasrulos. TviTon is aSkarad iswrafvis yvelaferi cudisken, irCevs uaress, saSiS gzas.

 

rogor moviTminoT uazro oinebi, suleluri gamoxtomebi, gaugebari anTebebi?

saeWvod gamoiyureba pirveladi arseba. garedan Cans morCili da ucodveli, xolo arsebiTad eSmaki da muxanaTia.

SeuZlia kontrolidan gasrialeba, yuradRebis moduneba, motyueba. mas yovelTvis mzad aqvs pasuxi, momizezeba,  xriki, damalavs, da Tu gnebavT sul mTlad icruebs.

arasaimedo, iwvevs sxvadasxvanair eWvebs.

aTvalwuneba da undobloba, eWvebi da dadanaSaulebis survili.

samwuxaro analogia: deboSiori, mTvrali, amboxebuli, SeSlili. nuTu es yvelaferi erTi saxuravis qveS?

ნანახია: 2348 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com