მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 10:35 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
Videoebi [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

Blog

მთავარი » 2011 » დეკემბერი » 2 » საქართველოს პალადიუმის ნაშრომები – ტყუილი და მისგან თავდაცვის ხერხები
3:08 PM
საქართველოს პალადიუმის ნაშრომები – ტყუილი და მისგან თავდაცვის ხერხები

"gaufrTxildiT batebs, roca melia iwyebs qadagebas”

 

 

 

 

 

tyuili

da

masTan brZolis xerxebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genialoba tyuilis xelovnebaa

G  goniereba misi gamocnobis unari

  sarCevi

 

 Sesavlis nacvlad----------------------------------------------------------------

1.tyuilis adgili Tanamedrove civilizaciaSi

  1.1. tyuilis istoria

M   1.2. motyuebis virtuozebi

    1.3. tyuilis klasifikacia

 2. tyuilis saxeebi

    2.1. nu endobi sakuTar Tvalebs

    2.2. aRqmis iluziebi

    2.3. pirovnebaTaSorisi tyuili

    2.4. sainformacio arxis Secdomebi

    2.5. TviTmotyuueba

   2.6. urTierT motyueba

    2.7. jgufuri motyueba

M3. motyuebis teqnologiebi

    3.1. motyuebis instrumentebi

    3.2. motyuebisaTvis Sesabamisi atmosferos Seqmna

         3.2.1. ndobis grZnobis Canergva

         3.2.2.Ggulubryvilobis TamaSi

        3.2.3. cru mtkicebulebebis Segdeba

        3.2.4. "paraleluri realobis” Seqmna

   3.3. sinamdvilis damaxinjebis meTodebi

        3.3.1. informaciuli nakadebiT manipulacia

              3.3.1.1. gaCumeba

              3.3.1..2. seleqcia

              3.3.1.3. gadafarva

              3.3.1.4. damaxinjeba

              3.3.1.5. gadabruneba

              3.3.1.6. cnobierebiT manipulireba (qcevaTa programireba)

             3.3.1.7.motyuebis SeniRbva

                    3.3.1.7.1. farisevloba

                      3.3.1.7.2. muxanaToba

                    3.3.1.7.3. Tavxeduri sicrue

   3.4. tyuilis modebis wertili (sicruis fsiqologia)

        3.4.1. fsiqofiziologia

        3.4.2. logika da goneba

        3.4.3. adamianis fsiqologiuri mdgomareobis gamoyeneba motyuebis mizniT

              3.4.3.1. mometebuli motivaciis gamoyeneba

              3.4.3.2 siyvarulisa da siZulvilis gamoyeneba

              3.4.3.3. motyuebisTvis keTilSobiluri motivebis gamoyeneba

              3.4.3.4. Zlieri emociebis gamoyeneba motyuebisTvis

        3.4.4. individualuri pirovnuli Taviseburebebis gamoyeneba

              3.4.4.1. siZunwe

              3.4.4.2. sisulele

              3.4.4.3. SiSi

              3.4.4.4. sxva adamianuri sisusteebi

        3.4.5. ganwyobisa da azrovnebis stereotipebi

              3.4.5.1. "Semdgom” ar niSnavs "Sedegad”

              3.4.5.2. cru asociaciebi

   3.5. Seumowmebeli miTiTebebi

4. gza simarTlisaken

   4.1. motyuebisagan Tavis daRwevis strategia

   4.2. faqtorebi romlebic ewinaaRmdegebian motyuebas

   4.3. informaciis logikuri analizi

   4.4. tyuilis aRmoCenis fsiqofiziologia

        4.4.1. mimika

        4.4.2. Jestebi

        4.4.3. sicruis deteqtori

   4.5. simarTlis dadgenis xerxebi

   4.6. dakiTxvebis fsiqologia

5.motyuebis moralur eTikuri da socialuri aspeqtebi

   5.1. moralis zogadi aspeqtebi

   5.2. damokidebuleba motyuebis mimarT

   5.3. tyuilis gavlena sazogadoebiv kavSirebze

   5.4. cru qcevebis formebi adamianTa sazogadoebaSi

        5.4.1. eSmakoba

        5.4.2. farisevloba da TvalTmaqcoba

        5.4.3. pirferoba

        5.4.4. kompromati

        5..4.5. ciliswameba

        5.4.6. SantaJi

   5.5. mistifikacia

6. motyueba Cvens cxovrebaSi

   6.1. istoria

        6.1.1. istoriul movlenaTa falsifikacia

        6.1..2. istoriis sagnebis falsifikacia

   6.2.politika

   6.3.samxedro saqme

   6.4.SpionaJi

    6.5.religia

   6.6.jadoqrebi, mkiTxavebi, astrologebi

   6.7.hipnozi

   6.8.medicina

       6.8.1. tradiciuli medicina

             6.8.1.1. avadmyofobis simulacia

                     6.8.1.1.1. Segnebuli simulacia

                     6.8.1.1.2. Seugnebeli simulacia

                     6.8.1.1.3. disimulacia

             6.8.1.2. motyueba eqimebis mxridan

                     6.8.1.2.1. motyueba gaugebrobiT

                     6.8.1.2.2. motyueba humanuri motivebiT

                     6.8.1.2.3. motyueba angarebiT

       6.8.2. aratradiciuli medicina (eqimbaSebi da Sarlatanebi)

    6.9.reklama

   6.10.biznesi

       6.10.1. maRazia, bazari, momsaxurebis sfero

         6.10.2. sxvadasxvagvari garigebebis dadeba

        6.10.3. safinanso operaciebi

        6.10.4. "avtomobiluri” motyueba

        6.10.5 uZravi qonebis garigebebi

   6.11.damnaSaveoba

  6.12.kaci da qali

      6.12.1. motyueba arSiyis dros

       6.12.2. col-qmruli motyueba

       6.12.3. sqesobrivi ltolvis gamoyeneba angarebis mizniT

  6.13.TamaSebis samyaro

  6.14.sporti

  6.15.xelovneba da literatura

  6.16.mecniereba

  6.17.pedagogika

  6.18.masobrivi informaciis saSualebebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problema, romelsac exeba winamdebare wigni, umwvavesia Cveni qveynisTvis.  ramdenadac CemTvis cnobilia, aseTi wigni pirvelad gamodis qarTul enaze.

Cvens Tvalwin mimdinare informaciul revoluciaSi sul ufro rTuldeba e.w. algoriTmebi. sul ufro Sors gamiznuli, Caxveuli da mzakvruli xdeba Canafiqrebi Cveni qveynis da TiToeuli moqalaqis irgvliv. sul ufro Zneli xdeba am zRva tyuil-marTalSi garkveva, da rac mTavaria, operatiuli drouli garkveva, anu reaqcia.

sul ufro met zegavlenas axdebs adamianebze masmedia da gansakuTrebiT televizia. Cven yvelani mowme varT, Tu rogor gamwarebiT ebrZvian teleimeds. Tu rogor ikadres yvelaferi mis gasaCereblad. es swored imitom xdeba, rom swored teleimedi Sirfavda droulad da saTanadod im damRupvel algoriTmebs, auvnebelyofda im informaciul virusebs, riTad garkveul Zalebs undodaT saqarTvelos zombireba. daprogrameba, ubralod, rom vTqvaT "daboleba”. teleimedi iyo is informaciuli vaqcina, romelic anadgurebda saqarTveloSi gaparpaSebul am virusebs. ai amitom gaxeldnen teleimedis winaaRmdeg, ai amitom mosdiodaT duJi mis gagonebaze. Dda piriqiT, swored amitom uyvars xalxs teleimedi.

es wigni, gamiznulia, imisTvis, rom TiToeuli moqalaqe gaecnos "dabolebis” meTodebs, rom mzad iyos yvelanairi sicruis manqanis winaaRmdeg.

didi ilia Tavis droze ambobda: "iq sadac winaT xmali Wrida, dRes goneba Wriso”.

es sityvebi aTmagad aqtualuria dRes da, rac ufro dro gadis, miT ufro aqtualuri xdeba.

iyo dro, rom am xelovnebas flobda profesionalTa viwro jgufi, romlebsac diplomatebi ewodebaT.

dRes ukve sakmarisi ar aris diplomatebis Zalisxmeva am mimarTulebiT, radgan globalizaciam yvelanairi sazRvrebi waSala. amitom TiToeuli moqalaqisTvis sasicocxlod aucilebelia met-naklebad gaerkves wignis TematikaSi, rom sakmaod iyos daculi am movlenisgan da piriqiT, iqiT SeeZlos sxvebis daprogrameba. tyuilad ki ar Seqmnila mecniereba "neirolingvisturi programireba”.

informaciuli revoluciis pirobebSi mdidrad iTvleba ara is, visac meti oqro aqvs, aramed is, visac informacia gaaCnia. magaliTisTvis bil geitsic kmara.

aqedan gamomdinare, qveyanac iTvleba mdidrad, romelsac hyavs iseTi adamianebi, visac gaaCnia unari Rirseulad upasuxos am algoriTmebs da TviTonac Seqmnas kontralgoriTmebi, anu tradiciul enaze Tu vityviT ganaTlebuli adamianebi. A

Wadrakis enaze ki Tu vityviT, rac meti didostati eyoleba ers am sferoSi, miT metad waiwevs is win. swored amgvari didostatebis momzadebas eZRvneba es wigni.

 

msoflios xuTgzis Cempioni, didostati

nona gafrindaSvili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნანახია: 2415 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 1.3/3
სულ კომენტარები: 1
1 nataliko  
0
DZALIAN MAINTERESEBS FSIQOLOGIIS SAKITXEBI ,GANSAKUTREBIT TYUILIS FSIQOLOGIA.IMEDIA BEVR AXALS GAVIGEB

კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com