მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 8:25 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
Videoebi [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

Blog

მთავარი » 2011 » დეკემბერი » 2 » საქართველოს პალადიუმის ნაშრომები – მეხსიერება და ცივილიზაცია
3:24 PM
საქართველოს პალადიუმის ნაშრომები – მეხსიერება და ცივილიზაცია

saqarTvelos paladiumi

 

inteleqtualuri elitis samagido wigni

 

mexsiereba

da

civilizacia

-


 

 

Tbilisi 2008

 

 

 

 

                                

sarCevi

avtorisgan

Sesavali

qarTuli gamocemis winasityvaoba

ra SuaSia mxedveloba da SeiZleba Tu ara misi aRdgena?

rogor srulvyoT mexsiereba?

ra viciT mexsierebis Sesaxeb?

mTavari kiTxva: sad imyofebian Cveni mexsierebis seifebi?

mexsierebis mastimulirebeli da Semaferxebeli faqtorebi

engramis Sifrebi

mexsiereba survilis mixedviT

rogor gavaumjobesoT Cveni mexsiereba?

epilogi

 

avtorisgan

                                                     rom kargad davimaxsovroT, 

                                            kargad unda daviviwyoT

                                                                      a.        ainStaini

 

cocxali samyaros evoluciis procesSi yovelTvis imarjvebda is, romelsac hqonda informaciis droulad da srulyofilad miRebis-gaazrebis, raime movlenaze azris droulad Camoyalibebis da masze reagirebis-saTanado algoriTmis formirebis unari. es ukanaskneli ki damokidebulia ama Tu im cocxali arsebis mier adre dagrovil codnaze-algoriTmTa bazaze. Cxadia informaciis pirvelad wyaroebs warmoadgenen grZnobis organoebi. maTi nebismieri defeqti mudam warmoadgenda adamianisTvis (ara marto) sasikvdilo safrTxes. cudi mxedvelobis, an smenis gamo mxecebs SeeZloT Tavdasxmis manZilze miaxlovebodnen aseTebs, aqedan gamomdinare gasagebi SedegebiT.

ufro metic, mizezi, ris gamoc ZuZumwovrebi gabatondnen dedamiwaze, esaa maTi ynosvis unaris ganviTareba. Tu, esa Tu is individi, saTanado manZilze ver SeZlebda sakbilos daynosvas, is ganwiruli iyo SimSiliT sikvdilisTvis.  swored aman ganapiroba cocxali arsebebis nerviuli sistemis da maT Soris tvinis ganuwyveteli ganviTareba. Dda, rac dro gadis, es procesi sul ufro rTuli da mravalmxrivi xdeba, aseve rTuli da mravaferovani xdeba is sasikvdilo safrTxec rac elodeba ama Tu im defeqtis mqone adamians. ras vizamT, bunebrivi SerCevis procesi aravis gauuqmebia, politikosTa mxridan `xalxze zrunvis~ aTasgvari demagogiis miuxedavad. SemTxveviT rodia mogonili termini `ekonomikuri kaciWamiaoba~, romelic Tavisi arsiT aranakleb sastikia mis bunebriv analogze.

zemoTqmulidan gamomdinare, adamianebs mudam ainteresebdaT gaegoT Tu ra xdeboda maT nerviul sistemaSi, kerZod tvinSi. isini eZebdnen saSualebebs Tu rogor sruleyoT sakuTari gonebrivi SesaZleblobebi, SorsmWvreteloba, unari ganeWvritaT momavali. am mizniT  aTasnair xerxebs igonebdnen. amis TvalsaCino magaliTs warmoadgenen egviptis piramidebi.

CanafiqrTa avtorebis azriT piramida warmoadgenda RmerTTan miaxloebis, Sorsmxedvelobis gazrdis saSualebas. cnobilia, rom rac ufro maRla miiwevs adamiani `RmerTisken~- piramidis wverisken, miT ufro Sors SeuZlia mas gaxedva, anu SorsmWvretelobis unaris gazrda. vinaidan RmerTi `yvelgan mxedvelia~, aseTnairad is miiswrafvis RmerTisken, sakuTari horizontis gafarToebis gziT.

gonebrivi SesaZleblobebis ganviTarebis meore gza im procesebis Seswavlaa, rac Cvens tvinSi mimdinareobs. `nu waxvalT gareT, wadiT Sin~ brZana ufalma. da adamianebmac gadawyvites wasuliyvnen `Sin~ da gacnobodnen ra xdeba sakuTar gonebaSi, gaegoT risgan Sedgeboda sakuTari nerviuli sistema, rogor muSaobs igi, rogor SeiZleba sakuTari unarebis srulyofa.

winamdebare naSromi aris mcdeloba Tavi mogveyara am mimarTulebiT  msoflios sxvadasxva wamyvan laboratoriebSi dagrovili masalisTvis,   erTad-erTi mizniT: `ubralo momakvdavTaTvis~ metnaklebad gasagebi gamxdariyo maTsave nerviul sistemaSi mimdinare procesebi, TiToeul maTgans (survilis SemTxvevaSi, ra Tqma unda) SeZleboda rac SeiZleba metad sruleyo sakuTari gonebrivi SesaZleblobebi. mkiTxvelma gansajos SevZeliT Tu ara amis miRweva.

mokled, asea Tu isea, msoflios wamyvan laboratoriebSi didi xania mimdinareobs intensiuri kvlevebi adamianTa da cxovelTa samyaros sxvadasxva warmomadgenlebis gonebrivi SesaZleblobebis Sesaxeb.

specialistebis azriT, am  mxriv yvelaze efeqturia gamosakvlev tvinSi  eleqtrodebis Canergvis meTodi. am meTodiT tvinSi gatarebuli e.w. moxetiale eleqtronebis gaSvebisas cdis obieqtebi radikalurad icvlian qcevebs: mwuxarebidan  sixarulamde, gulCTaxrobilobidan gulwrfelobis mouTokav ltolvamde, agresiulobidan simSvidemde da a.S.

mTel msoflioSi ismoda protestebi am meTodebis gamoyenebis winaaRmdeg. adamianebi svamdnen kiTxvebs, Tu ramdenad moraluria isini da, rac mTavaria, usafrTxo; xom ar Seicaven adamianis gonebis kriminaluri miznebisTvis kontrolis safrTxes? da a.S.

Eam eqsperimentebis mizani praqtikulad erTi da igive kiTxvebze pasuxis gacemaa, esenia:

ra aris genetikuri mexsiereba?

-              rogor ansxvaveben axlaxan gamoCekili wiwilebi, romlebic arasdros Sexvedrian mtaceblebs, uwyinari frinvelebisgan?

-              rogor Seiqmna genetikuri programa, romliTac ibadeba da izrdeba nebismiri cocxali arseba, maT Soris adamiani?

ra aris imunuri mexsiereba?

-              rogor ansxvavebs organizmi sakuTar ujredebs sxvebisgan?

-              ra iqneboda es rom ar yofiliyo?

ra viqnebodiT rom ar gvqonoda mexsiereba?

ra moxdeboda, rom ar yofiliyo es jadosnuri mexsiereba, romlis wyalobiTac nebismieri informacia wamierad aisaxeba Cvens gonebaSi?

rogor reagirebs tvini cnobil da ucnob sityvebze?

ra aris patern-kodi?

ra gansxvavebaa tvinis marjvena da marcxena naxevarsferoebs Soris?

ra aris neironi? ramdeni neironi aqvs adamians?

ra aris hipokampi, ra saWiroa igi?

ra gavlenas axdens Zili mexsierebaze?

ras warmoadgens Zilis fazebi?

romeli faza axdens yvelaze met gavlenas mexsierebaze?

ra kavSiri aqvs dResa da Rames mexsierebis fazebTan?

ra aris nevrozi, da rodis emuqreba igi adamians?

ras warmoadgenen adaptogenebi?

rogor xdeba mexsierebis marTva qimiuri, eleqtruli, optikuri da ultrabgeriTi meTodebiT?

raSi mdgomareobs tvinis mkurnalobis ori gza?

mexsierebis gareSe Cveni warsuli iqneboda mkvdari momavlisTvis, xolo awmyo ukan mouxedavad gaqreboda warsulSi. adamiani ver isargeblebda codniT, unarebiT da winaparTa gamocdilebiT, ar iarsebebda fsiqikuri cxovreba, SeuZlebeli iqneboda uwyveti swavleba, romelic grZeldeba mTeli cxovreba da romelic Cven gvaqcevs imad, rac varT;

kiTxvisas Cven ver gavigebdiT Sinaarss, vinaidan maSinve daviviwyebdiT yvelafers, grZnobis organoebTan mosuli informacia iqneboda usargeblo, Tu mexsiereba erTmaneTTan ver daakavSirebda sxvadasxva faqtebsa da movlenebs.

dadgenilia, rom 1975 wels mTel msoflioSi gamocemul iqna 500 000 wigni. es zRvaSi wveTia imasTan SedarebiT rac amJamad gamodis. AamasTan, informacia marto wignebi rodia; TiToeuli CvenTaganis cnobierebas gamudmebiT bombavs auracxeli informacia: televizia, interneti, Jurnal-gazeTebi da ase usasrulod. informaciis am `junglebis~ pirobebSi advili warmosadgenia Tu ra mniSvneloba gaaCnia karg mexsierebas. mexsiereba monawileobs cocxali organizmebis cxovelmyofelobis procesSi: TavdacvaSi, kvebaSi, Tavis msgavsTa aRwarmoebaSi, samyarosTan SeguebaSi, TviTidentifikaciis unaris SeqmnaSi.

zemoTqmulma ganapiroba am wignis popularoba mTel msoflioSi. rogorc Cvenma erTma TanamSromelma Tqva, am wignis popularobis mizezi martivia: is ubralod yvelas sWirdeba.

 

                                                        k. lixtenbergi

 

Sesavali

            `yvela uCivis sakuTar mexsierebas,

                        aravin - sakuTar gonebas~

         F                                                  fransua larofSuko

 

adamianis gonebis SesaZleblobebze, mis usazRvro potencialze miuTiTebs bengalieli Sri Cinmuis cxovreba da moRvaweoba; igi daibada 1931 wels bengaliaSi, romelic Tanamedrove bangladeSis teritoriaze mdebareobs. 1964 wels is gadavida aSS-Si da iq darCa. is flobda 150 instruments, dawerili aqvs 100 000-ze meti wigni; iyo kompozitoric, Seqmna 16 000 aTasze meti simRera frangul, inglisur, Zvel indur da bengaliur enebze; Catarebuli aqvs 600-ze meti ufaso koncerti mTel msoflioSi, iyo mxatvari, saxviT xelovnebaSi Seqmna axali stili, romelsac jarna-kala daarqva, rac SemoqmedebiT Sadrevans niSnavs; Ddaxatuli aqvs 13 milionze meti grafikuli da 100 000-ze meti ferweruli namuSevari; erT dReSi daxata 16 000 namuSevari; mis mier mowyobili gamofenebis sia Seadgens 6 Tabaxis furcels; Semovlili aqvs mTeli msoflio.

ra aris es, anomalia, Tu Cveulebrivi ram? SesaZlebelia Tu ara `Cveulebrivi~ mokvdavi raRacnairad mainc miuaxlovdes am fenomens. sadaa is gamouyenebeli rezervebi, romlebic mogvcemen amis saSualebas?

ara da, rogorc Sri Cinmuis ise,  `Cveulebrivi~ mokvdavis mexsierebis moculoba erTi da igivea da Sedgeba 7 miliardi ujredisgan-neironisgan, romelTa Soris arsebuli kavSirebis raodenoba 13 trilionia. dadgenilia,Ees gacilebiT metia, vidre is, rac monawileobs TiToeuli CvenTaganis Segnebuli saqmianobis procesSi. maTi udidesi nawili iseve midis mousavleTSi, rogorc gamoCnda, ise rom arasdros ar gamoiyeneba. ufro metic, aRmoCnda, rom adamianTa umravlesobis mexsiereba umeteswilad stiqiurad, `Seugneblad~ muSaobs. maTi umravlesoba ise iyenebs mexsierebis am mcire nawilsac (daaxloebiT 10%), rom warmodgena ara aqvs misi funqcionirebis meqanizmebsa da kanonebze. aqedan gamomdinare gasakviri araa, rom Cveni mexsierebis produqtiuloba Zalian dabalia da ar Seesabameba Cvenive SesaZleblobebs da arc im moTxovnebs, rasac cxovreba uyenebs TiToeul CvenTagans. M

mexsierebis gamouyenebel SesaZleblobebze miuTiTebs Wadrakis TvaldaxuWuli TamaSi. warmoidgineT Tqven eTamaSebiT vinmes TvaldaxuWulad, anu karnaxiT- mowinaaRmdege Tqven gkarnaxobT mis svlebs. am dros Tqven unda gaxsovdeT ara marto mimdinare pozicia, aramed TiToeuli figuris (rogorc sakuTari, ise mowinaaRmdegis) istoriac, saidan sad wamovida da sad `dalia suli~, rac saboloo jamSi qmnis pozicias yoveli svlis Semdeg. Aesaa, ase vTqvaT, mogzauroba warsulSi. amis Semdeg iwyeba mogzauroba momavalSi, anu fiqri Tu ra iqneba Semdgom; Tqven yovel svlaze unda gamoiTvaloT mowinaaRmdegis SesaZlo svlebi da maTze Tqveni pasuxebi. didostatebisTvis esaa daaxloebiT 60-70 svla da maTTan dakavSirebuli yvela SesaZlo variantebi. amocanis sirTulis xarisxze warmodgenis misaRebad gavixsenoT Wadrakis gamomgoneblis mier indoel rajas saxtad datovebis Tqmuleba: `aseTi didebuli TamaSis~ gamogonebisTvis rajam gadawyvita daesaCuqrebina misi gamomgonebeli, da hkiTxa Tu ras isurvebda. man upasuxa, miecaT xorblis imdeni marcvali, ramdenic gamovidoda, Tu pirvel ujraze iqneboda erTi marcvali, meoreze 2, mesameze 4 d.a.S. geometriuli progresiiT. amis gamgone rajam dascina `sawyal ubedurs, romelsac ocnebis unaric ar gaaCnda~, da maSinve brZana miecaT misTvis rasac iTxovda. sul male raja saxtad darCa, roca gaigo, rom is amas verafriT ver SeZlebda, radgan am raodenobis marcvals SeeZlo mTeli dedamiwa daefara ramdenime santimetriT. . .

yvelaferi amis Semdeg warmoidgineT Tu ra muSaobas unda asrulebdes tvini TvaldaxuWuli TamaSisas. iyvnen didostatebi, romlebic erTdroulad ramdenime dafaze TamaSobdnen TvaldaxuWuli. Aase, magaliTad msoflios mesame Cempioni aleqsandre alioxini, germanelma faSistebma aiZules TvaldaxuWuli TamaSis erTdrouli seansi Caetarebina maTTvis. Ddidostat vlastimil horts TvaldaxuWuli seansi naTamaSevi aqvs 24 dafaze.     

cxadia, rom mexsierebis produqtiulobis gasazrdelad adamiani, pirvel rigSi unda gaerkves misi muSaobis principebSi.

 

 

dRevandeloba TiToeuli CvenTaganis winaSe sul ufro mwvaved ayenebs mexsierebis unaris srulyofis amocanas. sul ufro metad ismis kiTxvebi:

1.   sad gadis adamianis SesaZleblobebis zRvari?

2.   raa is meqanizmi, romliTac SesaZlebelia informaciis gafiltvra, umniSvneloebis ganTesva, mniSvnelovnebis damagreba?

3.   ra meqanizmebiT axerxebs goneba mexsierebis sawyobebidan informaciis SerCevas?

                        

qarTuli gamocemis winasityvaoba

                                                

                                                `araferia mudmivi garda 

                                                            mudmivi cvlilebebisa”

                                                               aristotele

 

albaT zedmetia laparaki `gamarTuli~ mexsierebisa da misi srulyofis  mniSvnelobaze Tanamedrove adamianisTvis. Tu yvelafers amas eris doneze ganvazogadebT, dRes rogorc arasdros gWirdeba `gamarTuli~ mexsiereba im burusiT mocul da mudmivad cvalebad garemoSi gzis gasakvalavad, romelSic Cven aRvmoCndiT. sxva SemTxvevaSi qveyana waagavs samsxverploze mitanil dekeuls, romlis beds gankargavs yvela, garda misi kanonieri mepatronis- qarTvelis erisa.

rogorc wignidan Cans, mecnierebma tvinSi aRmoaCines organo, romelic warmarTvas mudmivad cvalebad garemoSi Cveni adaptaciis unars. am unars warmmarTveli refleqsi ewodeba, xolo tvinis organos, romelic gansazRvravs am unars-hipokampi. swored am mizniT SevTavazeT mkiTxvels winamdebare wigni qarTul enaze.

mkiTxvels SeuZlia misi wakiTxva orgvarad, imisda mixedviT Tu ra amocanebs isaxavs:

    1. pirovnuli TvalsazrisiT, roca `gonebasa~ da `tvinSi~ igulisxmebs sakuTars; Tu mas ainteresebs piradi unarebis srulyofa, maTi ganviTareba;

    2. zogaderovnuli TvalsazrisiT, Tu mas ainteresebs eris `goneba~ da misi umaRlesi organizaciis-`tvinis~ da mTlianad `nerviuli sistemis~ srulyofa-ganviTareba;

orive SemTxvevaSi wignSi moyvanili masalebi da daskvnebi sayuradRebo da sasargebloa rogorc konkretuli mkiTxvelisTvis, ise mTeli erisTvis. gansakuTrebiT Znelia gadaWarbebiT Sefaseba am unaris mniSvnelobisa Cveni erisTvis; Cven bedma gvarguna civilizaciaTa gasayarze cxovreba da amitom mudmivad gvixdeboda imperiebs Soris lavireba, am wignis terminologiis mixedviT `hipokampis~ ganviTareba. yvelaferi es aisaxa eris kulturaSi, daRad daesva mis eTno-fsiqologias, gaxda misi niSani, iqca mis sulier misiad (ix. zviad gamsaxurdia `saqarTvelos sulieri misia~). TviTon sityva qarTveli niSnavs gaerTianebuls, SeerTebuls (Zvelkolxurad `qarTi~ niSnavs SeerTebas, sinTezirebas). Tu winaT es iyo dasavleT-aRmosavleTis mimarTuleba, bolo dros sabediswero gaxda CrdiloeTis mimarTuleba da Tanac ise, rom zogierTisTvis mze CrdiloeTidanac ki amovida.

SemTxveviTi, rodia rom qarTul eklesiis saxuravs aqvs piramidis forma. mas gaaCnia igive datvirTva, rac gaaCnia egviptis piramidebs. ufro metic, es miuTiTebs imaze, rom mTeli xmelTaSua zRvis auzi warmoadgenda Cveni winaprebis – protoqarTvelebis-iberiul-kavkasiuri modgmis gavrcelebis areals (zviad gamsaxurdia `saqarvelos sulieri misia~).

TviTon sityva `eklesiasac~ gaaCnia udidesi miTologiuri mniSvneloba,  Zvelkolxurad igi niSnavs amaRlebas (`ekilesia~ -amaRldnen). es miuTiTebs imaze, rom eklesias (iseve rogorc piramidebs) hqonda ganaTlebis-gonebrivi amaRlebis-RmerTTan miaxloebis funqcia.

zemoqmulidan gamomdinare, ers unda hqondes maRalganviTarebuli `hipokampi~, Tumca oraswlianma monobam, rogorc Cans, esec mogviClunga da saWiroa misi ganviTareba.

                                     saqarTvelos paladiumi

gawevrianebis msurvelebma mogvmarTeT:

mob. 551 45 58 34; el.fosta: paladiumi1@yahooo.com

 

                               

 

 

 

 

ra viciT mexsierebis Sesaxeb?

A

adamiani imaxsovrebs gacilebiT mets, vidre mas hgonia. ras warmoadgens mexsiereba? rogoria misi muSaobis meqanizmi? monawileobs Tu ara masSi mTeli tvini, Tu mxolod misi calkeuli ujredebi? ras niSnavs kargi mexsiereba?

mecnierTa TvalsazrisiT kargi mexsiereba esaa kargi damaxsovreba, kargi Senaxva da kargi aRdgena, anu amoReba mexsierebis sawyobidan; esaa - informaciis amoReba grZelvadiani mexsierebidan mokle vadianSi da mere misi maSinve daviwyeba.

mexsiereba mravalnairia. monacemTa garkveuli maragi inaxeba masSi mTeli cxovreba-mas grZelvadiani mexsiereba ewodeba. arsebobs moklevadiani –operatiuli mexsiereba. magaliTad xvalindeli moxsenebisTvis aucilebeli monacemebis damaxsovreba ise, rom ar dagvaviwydes arc erTi faqti da argumenti.

magram ai, kreba damTavrda da Cvens mier mogrovili masalebi kargaven aqtualobas, ukana planze iweven.


 

 mTavari kiTxva

sad imyofebian Cveni mexsierebis seifebi?

 

ori aTasi wlis winaT aristotelem gamoTqva varaudi, rom adamianis grZnobebi, azrebi da mexsiereba `moTavsebulia~ mis gulSi, xolo tvinis daniSnuleba sisxlis gacivebaa. Tumca aristotelemde didi xniT adre, Cvens  welTaRricxvamde me-5 saukuneSi hipokrate da krotoni miuTiTebdnen gulze, rogorc `gonis~ organoze, xolo guli warmoedginaT `grZnobebis~ organod.

mas Semdeg bevrma wyalma Caiara da dResac aqtualuria kiTxva-ras warmoadgens mexsiereba, rogor muSaobs igi, rogoria misi kanonzomierebebi?  am kiTxvebze damakmayofilebeli pasuxebi jer kidev winaa.

erTi cxadia, adamianis umaRlesi azrovnebiTi procesi mexsierebis CaTvliT, xorcieldeba Tavis tvinis qerqSi. misi sisqe daaxloebiT 3 santimetria. am, SedarebiT mcire, moculobaSi Tavmoyrilia miliardobiT nerviuli ujredi-neironi. igi Sedgeba e.w sxeulisgan da wanazardebisgan. grZnobis organoebidan tvinSi Semosuli informacia iwvevs neironebis ujreduli potencialis cvlilebas. potencialTa es cvlileba, romlis mixedviTac neironi axdens informaciis kodirebas (gadahyavs igi sakuTar enaze), nerviuli boWkoebiT (nerviuli ujredebis wanazardebi) gadaecema sxva neironebs. Nneironebs Soris kavSirebi uamravi da mravalferovania. erTi neironisken SeiZleba mimarTuli iyos sxva neironTa aTasobiT boWko. am uTvalavi nerviuli kavSirebis wyalobiT dasmuli amocanis da Semosuli informaciis arsis mixedviT tvini inaxavs da gadaamuSavebs informaciis praqtikulad ganusazRvrel raodenobas.

rogoria Cveni mexsierebis moculoba, jer kidev zustad araa cnobili. sxvadasxva SefasebebiT is moicavs 1 000 000 000 000 000 000 000 bits (informaciis erTeuli)-es fantastikuri ricxvia.

`kargi~ mexsierebis winapirobaa saqmianobis miznebis mudmivi Segneba, romelic gvexmareba aucilebeli informaciis SerCevaSi. Tu ramdenad kvalificirebulad iqneba es SerCeva Catarebuli, ise efeqturad imuSavebs mexsiereba. informaciis aRqma iwyeba grZnobis organoebis an analizatorebis muSaobiT-esenia mxedveloba, smena, gemo, SexebiTi da ynosviTi receptorebi.

mexsierebis maRali produqtiulobis mniSvnelobani pirobaa informaciis aRqmisas analizatorebis efeqturad gamoyenebis SesaZlebloba (tvinis daskvnebis - adamianis gadawyvetilebaTa sizuste SeuZlebelia iyos masSi Sesuli informaciis sizusteze maRali).

warmovidginoT, rom vimyofebiT qalaqis centralur moedanze da Cven Tavs gvesxmis informaciuli zvavi: adamianebi, avtomobilebi, xmauri, xmebi, saubrebi, Senobebi da sxva uamravi. rogor moviqceT?

Tu Cveni cnobiereba Seecdeba am yvelafris aRqmas da gadamuSavebas umal saswrafos gamoZaxeba mogviwevs. ai, ratom virCevT mxolod yvelaze mniSvnelovans. amis Semdeg aucilebelia gaanalizeba, klasifikacia, Sedareba da, ra Tqma unda, SerCeuli informaciis Sefaseba. magram, rom  movaxdinoT am rTul operaciaTa seriis Sesruleba, aucilebelia upirveles yovlisa mTeli yuradReba gadavitanoT mocemul informaciaze.

Cinuri andaza gveubneba `yvelaze saukeTeso mexsierebac ki ver Seedreba melans~. aSkaraa, rom mas, rac dawerilia SeiZleba mivmarToT usasrulod, maSinac ki roca Cvens mexsierebaSi masze araferia SemorCenili.

bunebrivia, Cveulebriv cxovrebaSi Cven yvelafers ver CaviwerT (isev gza saswrafosken, mTarg). swored amaSi mdgomareobs mexsierebis Rirebuleba, rom masSi Cven SegviZlia drois mokle an xangrZlivi periodiT sxvadasxvanairi informaciis udidesi raodenobis Senaxva, romelTa aRdgenac SesaZlebelia aucileblobis SemTxvevaSi. mexsierebis es SesaniSnavi Tviseba SeiZleba gamoyenebul iqnes mxolod im pirobiT, rom miRebuli informacia myaradaa damagrebuli, maSin is inaxeba mexsierebaSi xangrZlivad. gameoreba, rogorc damaxsovrebis faza, warmoadgens aucilebeli informaciis myarad damagrebis pirobas.

gameorebis, rogorc SemecnebiTi procesis arsi mdgomareobs imaSi, rom naswavlis gameorebisas adamiani masSi aRmoaCens axal mxareebs, akavSirebs maT adre miRebul codnebTan, maT Soris imaTTanac, rac iswavla Tavdapirveli Seswavlisa da gameorebis periodebs Soris intervalSi. amgvarad, gameorebis safuZvelze igeba Cveni codnis sistema.

yuradReba unda mivaqcioT  im garemoebas rom, roca adamiani iviwyebs raRacas, misi tvini Tavisufldeba axali codnis misaRebad.

mecnierTa gamokvlevebma gviCvenes, rom daviwyebisas informaciis kvali ki ar iSleba, aramed droebiT `viwrovdeba~, `ikumSeba~, `iblokeba~ (arqivirdeba, Seadare kompiuterSi informaciis arqivirebas, mTarg) im saqmianobis mixedviT, rac xorcieleba damaxsovrebasa da aRdgenas Soris intervalSi. bunebrivia, mniSvneloba aqvs mTlianad tvinis da aRmdgeni sistemebis mdgomareobas. daviwyeba, cudi mexsierebis an misi dabali produqtiulobis niSani rodia, piriqiT, esaa kargad momuSave mexsierebis erT-erTi mniSvnelovani komponenti.

im adamianebze dakvirveba, romlebsac gaaCniaT fenomenaluri mexsiereba, gviCvenebs rom daviwyebis uunaroba cudad moqmedebs adamianis SemecnebiT unarze, da SeiZleba gamoiwvios fsiqikuri gadaxrebic.

yvela adamians gadaxdenia Tavs didi xnis winaT daviwyebul nacnobebTan Sexvedra da maTi gaxseneba. es arsebiTad mexsierebis (gaxsenebis) erT-erTi saxea. daviwyebuli informacia aRdgeba cnobierebis mier da Seicavs Sexsenebis process. mexsierebis garkveuli varjiSis SemTxvevaSi daviwyebuli informacia aRdgeba ganmeorebiTi aRqmis gareSec, mxolod maxsovrobis muSaobis wyalobiT.

yvela zemoT ganxiluli esaa SemoqmedebiTi procesi, romlis ganmavlobaSic daviwyebuli aRdgeba dauviwyeblis (`SekumSulis~) daxmarebiT.

mexsierebis aRwerili fazebis Tanmimdevrobis: aRqmis, koncentraciis, fiqsaciis, gameorebis, daviwyebisa da gaxsenebis arsi mdgomareobs imaSi, rom informacia inaxeba iseTnairad, rom aucileblobis SemTxvevaSi dauyovnebliv iyos gamoyenebuli.

mexsierebis bolo faza-gaxseneba organulad agrZelebs wina fazebs da asrulebs mexsierebis funqciis realizacias, uzrunvelyofs ra masSi Senaxuli informaciis swraf da zust aRdgenas da cnobierebis gankargulebaSi mis gadacemas.

exla davubrundeT Tavis dasawyiss da veZeboT is uxilavi gzebi, romliTac SeiZleba mexsierebis  centris an centrebis miRweva. maSinve wamoiWreba kiTxva: SeiZleba iyos Tu ara mexsiereba iyos erTaderTi centris produqti?

mexsierebis funqciis realizaciisTvis aucilebelia signalizaciis arxebi anu mgrZnobiare sistemebi, gadamamuSavebeli, aRmasrulebeli da ukukavSiris neironebi, romlebic cnobierebas `moaxseneben~, rom `yvelaferi wesrigSia~. amgvarad, nerviuli sistema, rogorc erTiani, monawileobs gaRizianebebze e.w. `kvaluri~ reaqciebis gamomuSavebaSi, romlebic gamomdinareoben organiznis `gare~ da `Siga~ garemodan, am SemTxvevaSi nerviul sistemaSi dafiqsirebuli informacia (engrama) gamomuSavdeba calkeul blokebSi, romlebic Semdgom gaerTianebulebi, qmnian erTian funqcionalur sistemas, romelsac gaaCnia damaxsovrebis unari. arsebiTad saubaria mexsirebis e.w. anatomiaze. Aaq pirvel adgilze unda davayenoT Tavis tvinis qerqi. misma organulma dazianebebma aCvenes, rom mxolod erTi naxevarsferos qerqis mocileba arRvevs cxovelis pirobiT reflesebs: isini xdebian aramyarebi, maTi swavleba rTuldeba. Tu mTlianad movacil;ebT naxevarsferoebs qerqs, mTlianad qreba swavlebis unari. tvinis qerqi esaa mexsierebis e.w. integratori. magram is rodia erTgvarovani warmonaqmni. is danawevrebulia mravalricxovan velebad, romelTagan TiToeuls gaaCnia sruliad garkveuli amocanebi.

mecnierebi Tvlian, rom qerqis saqmianobis integrators warmoadgens misi Subla nawili. swored iq erTiandeba mTeli informacia, iq inaxeba is, rac arsebiTia, iqidan miemarTeba gankargulebis impulsebi sxva nerviuli centrebisken. ismis kiTxva, ra roli ekuTvnis sxva nawilebs? gansakuTrebiT naTxems? aRmoCnda, rom iq imyofebian xmovani gamRizineblebis analizis centrebi. Qqerqis zurgis mxaris, safeTqelqveSa da Txemis  ganyofilebebi aanalizeben mxedvelobiT gamRizianeblebs.

Subla nawils gaaCnia gadamwyveti roli moklevadiani mexsierebis warmoqmnaSi. es dadgenilia e.w. gadavadebuli reaqciis meTodiT. magaliTad cxovels aCveneben saWmels da mas deben sakveburze xolo Semdeg aTavisufleben. bunebrivia, is garbis sakveburisken. aseTnairad ZaRls aswavlian sivrcobriv orientacias. Semdeg cdaSi mas UuCveneben sakvebs pirobiT signalTan erTad, romlis Semdegac uSveben galiidan. mogvianebiT aZleven mxolod pirobiT signals, da ramdenime wuTis Semdeg uCveneben sakveburs. ZaRli kvlav garbis sakveburisken. Tu drois intervals TandaTan gavzrdiT, dadgeba dro, roca ZaRli ar ireagirebs am signalze. es miuTiTebs tvinis qerqSi gaRizianebis Caqrobaze.PaseTnairad dgindeba mokle mexsierebis xangrZlovoba, romelic Tavis mxriv damokidebulia uamrav faqtorebze, razec qvemoT . . . 

 

ნანახია: 2396 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 4.5/4
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com