მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 9:47 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
Videoebi [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

Blog

მთავარი » 2011 » დეკემბერი » 19 » მეხსიერების რუქები
10:00 AM
მეხსიერების რუქები

`winaT gadamwyveti iyo basri maxvili,

                  dRes gadamwyvetia basri tvini~

                                    saqarTvelos paladiumi

Mmexsiereba da misi srulyofis xerxebi

 

Mmexsierebis ruqebi

 

Cveni mexsierebis efeqturoba damokidebulia mraval faqtorze, romlebicaa: kvebis wesi, sxvadasxva varjiSebi, romlebic iwveven Cveni tvinis orive naxevarsferos harmoniul ganviTarebas, maT urTierTSeTanxmebul moqmedebas-koordinacias (ixileT unarebis gazrdis rekomendaciebi). masalis damaxsovrebis efeqturoba aseve damokidebulia sxva faqtorebzec (ix. `rogor CavabaroT gamocdebi warmatebiT~), maT Sorisaa:

-swavlis dawyebisa da damTavrebis efeqti (advilad gvamaxsovrdeba masalis Tavi da bolo).

-asociaciebis warmoqmna gameorebis, testis TiToeuli elementis mniSvnelobisa da unikalurobis mixedviT.

damaxsovrebis, gagebisa da gaxsenebis efeqturoba rTul urTierTkavSirSia erTmaneTTan da swavlis procesTan.

damaxsovrebis maRali donis misaRwevad saWiroa drois iseTi periodebis SerCeva, roca mesxiereba da azrovneba (gagebis unari) urTierT SeTanxmebulad muSaoben. es periodi Cveulebriv swavlis dawyebidan 20-50 wuTi grZeldeba. swavlis gaxangrZliveba iwvevs damaxsovrebis efeqturobis dacemas. Tu magaliTad swavlis periodi 2 saaTia, umjobesia misi organizeba mokle SesvenebebiT (rom tyuilad ar `vikakanoT~). es paralelurad xels uwyobs tvinis damSvidebas, yuradRebis koncentraciis periodSi dagrovili daZabulobis moxsnas.

swavlis procesis damTavrebis Semdeg gaxsenebis mrudi mcire xniT izrdeba. es aixsneba imiT, rom tvins jer kidev ar gaaCnia sakmarisi dro aRqmuli informaciis, gansakuTrebiT misi bolo nawilebis, integrirebisTvis. mas sWirdeba ramdenime damatebiTi wuTi axali masalis urTierTdakavSirebul elementebs Soris mtkice kavSirebis dasamyareblad. mcireodeni aRmavlobis Semdeg mimdinareobs dacema pirvel 24 saaTSi, roca ikargeba aRqmuli informaciis 80%. es rom Tavidan aviciloT am periodSi ramdenjerme unda gavimeoroT masala, es gansakuTrebiT exeba Zilis win gameorebas.

Ggonebrivi aqtiuroba meryeobs dRe-Ramis ganmavlobaSi, Tumca Cven amas ver xvdebiT. is SeiZleba intensiuri iyos, xan ki modunebuli. dRis bolos grovdeba daRliloba. zogi mas grZnobs ukve 21 saaTisTvis., zogi ki fxizlobs gvian Ramemde. adamianis cnobiereba srulyofilad isvenebs mxolod ZilSi. srulfasovani Zili xsnis dRisiT dagrovil daRlilobas, sruliad aRadgens sasicocxlo Zalebs. Ramis dasvenebidan pirvel xanebSi tvinis inarCunebs azris sicxades.

Bbevris azriT swored diliT muSaobs tvini ukeTesad, xolo mogvianebiT, Sua dRis Semdeg, anda saRamoebSi, SeiZleba Canawerebisa da SeniSvnebis keTeba, damatebiTi masalis Seswavla. swavla romelic moiTxovs srul datvirTvas, SesaZlebelia mxolod diliT.

Aanalogiuri Sedegebi aCvena skolis moswavleebis maxsovrobisa da yuradRebis Seswavlis mizniT Catarebulma eqsperimentebma. rogorc aRmoCnda, daRliloba grovdeba nel-nela: mecadineobidan mecadineobamde. Catarebuli diqtantebis, ariTmetikuli davalebebis analizma aCvena, rom yvelaze nakleb Secdomas moswavleebi uSveben dilis saaTebSi. am dros isini ufro yuradRebianebi da dakvirvebulebi arian. Tu diliT klasi mTlianad uSvebda 40 Secdomas, mecadineobis pirveli saaTis Semdeg – ukve 70 Secdomas, meore mecadineobis Semdeg – 160, xolo mesame Semdeg – 190.

Aadamianis sasicocxlo tonusi 5-jer icvleba dRe-Ramis ganmavlobaSi. aqtiurobis piks mosdevs vardnis periodi. yvelaze jamrTeli da srulfasovani Zilis periodia 22-5 saaTi intervali. Tumca yoveli adamiani flobs individualur Taviseburebebs.

adamianTa umetesoba ekuTvnis kategorias, romelsac ar axarebs adre gaRviZeba da amomavali mzis mSveniereba. isini Ramis tipis adamianebia – e.w `buebi~. maT uWirT diliT adgoma da amasTan kargi ganwyobis SenarCuneba. isini didxans imyofebian naxevrad Zilis  (mTvlemare) mdgomareobaSi, aqvT cudi apetiti, da xSirad Riziandebian. maTi fizikuri mdgomareoba da ganwyoba mxolod Sua dRisTvis modian normaSi. am dros grZnoben Zalebis mozRvavebas.

aseTi tipis adamianebis Sromis nayofiereba, simxneve da aqtiuroba piks aRwevs saRamosTvis da unarCundebaT gvian Ramemde.

dilis tipis adamianebi (`torolebi~) iRviZeben diliT adre dasvenebulebi da sicocxliT savseebi. maTi Sromisunarianoba maRalia mxolod diliT, xolo saRamosTvis emCnevaT moTenTiloba, energiis maragi elevaT. aseTi tipis adamianebi adre wvebian dasaZineblad.

Aadamianebi iyofian xanmokle da xangrZlili Zilis moyvarulebad. magaliTad napoleoni wveboda dasaZineblad 22-24 saaTis intervalSi da eZina Ramis 2 saaTamde. mere muSaobda dilis 5 saaTamde. mere kvlav iZinebda da eZina 7 saaTamde. saerTo jamSi mas eZina 4 saaTi dRe-RameSi.

uinston CerCili, rogorc wesi, muSaobda dilis 4 saaTamde, xolo dilis 8 saaTisTvis kvlav jan-RoniT savse iyo.

xangrZlili Zilis moyvaruli iyo albert ainStaini. mas eZina 10 saaTi dRe-RameSi.

Ddadgenilia, rom Tu davalebas wavikiTxavT saRamos, uSualod Zilis win, dilisTvis aRmoCndeba, kargad Seswavlili, TiTqos mTeli Rame gulmodgined gvimeorebia masala. am monacemebma biZgi misca saTanado kvlevebs. dadgenil iqna, rom Zili xels uSlis informaciis dakargvas, `amuxruWebs~ daviwyebis process.

Tu gamocdis win gadavaTvalierebT masalas da daviZinebT, es met sargebels mogvitans, vidre uZilo Rameebi.

aris xolme, rom Tavi ar muSaobs, Tavs ver vuyriT azrebs. gamosavali- maSinve SevudgeT muSaobas. davweroT yvelaferi, rac TavSi mogviva, nebismieri fraza, nebismieri sisulele. gava erTi saaTi da tvini mTeli ZaliT amuSavdeba. aris xolme, rom adamians uWirs muSaobis dawyeba, yuradRebis koncentrireba. mecnierebi gvirCeven axali saqme daviwyoT ara dilidan, aramed saRamos, saerTo gadaRlis fonze.

es SeiZleba iyos mxolod saTauri an sawyisi fraza. mniSvnelovania, rom Tqven ar mogixdebaT diliT  nulidan dawyeba.

raimes Sesrulebisas gaxsovdeT, rom erTferovan saqmianobas SeuZlia Tqveni yuradRebis Sekaveba 15-20 wuTi, ris Semdegac yuradReba dundeba da ifanteba. monotonuri saqmianoba yvelaze metad Rlis adamians, amitom gaakeTeT mcireodeni pauzebi.

Ggonebrivi muSaobis aqtiurobis saukeTeso xangrZlivobaa 90 wuTiani ritmi. am droSi SeiZleba muSaoba informaciaze, romelsac sWirdeba gageba da mxolod Semdeg – damaxsovreba.

Cveni tvini rTuli meqanizmia, misi efeqturobis maxasiaTebelia yuradReba. Tu is ecema, Cven gviWirs azrebis Tavmoyra. yuradRebis gasaaqtiureblad aucilebelia muSaobaSi CavrToT sxva analizatorebi (smena da kinestetika). aucilebelia maTi monacvleoba, mag: ganxilva-Cawera; kiTxva-mosmena. 

Tavis tvinis gaaqtiurebis kargi saSualebaa: limonis, pitnis, kowaxuris an xaxvis SesunTqva.

Tavi tvinis muSaobas aaqtiurebs sxvadasxva feri.

-muqi-lurji da Savi feri xels uwyobs yuradRebis koncentracias, masalis Rrmad-safuZvlianad Seswavlas. isini xels uwyoben monacemebis analizsa da maTgan mTavaris gamoyofas.

-mwvane-yviTeli (limonis) feri aseve xels uwyobs yuradRebis koncentrirebas. mwvane feri iTvleba gonebrivi aqtiurobis xelSemwyob ferad. is amSvidebs, iwvevs mSvid Zils gansakuTrebiT es exeba mwvane-rux (damcav) fers.

Kkargad zemoqmedebs nerviul sistemaze lur-mwvane feri. is Zalian kargia sityviT gamosvlis mosamzadeblad, `Tavis gamosavlenad~ mzadebisas.

Ddadgenilia kavSiri gonebis muSaobasa da fizikur aqtiurobas Soris. gansakuTrebiT es exeba xelebis, xelis gulebis da xelis TiTebis yvelanair periodul varjiSebs (dasresvas) gonebrivi muSaobis dros. es aaqtiurebs Tavis tvinis muSaobas.

Ggonebis muSaobaze kargad moqmedebs fexiT perioduli gaseirneba, fexis terfisa da TiTebis varjiSebi.GgavisxenoT ras niSnavs sityva `akademia~. is niSnavs baRs, sadac Zveli berZeni mecnierebi seirnobdnen gonebrivi muSaobis dros.

Ggonebis muSaobaze kargad moqmedebs saxis kunTebis perioduli masaJi, is aaqtiurebs sisxlis moZraobas, `aRviZebs~ tvins.

Aaxal masalaze intensiuri muSaobis Semdeg Zalian mavnebelia Zlieri emociebi. amasTan, sul erTia dadebiTi iqneba isini, Tu uaryofiTi. am dros ukvalod ikargeba SeTvisebuli masalis naxevari.

 

 

.

ნანახია: 933 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com