მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 10:39 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
Videoebi [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

Blog

მთავარი » 2011 » დეკემბერი » 19 » მეხსიერება და მისი გაზრდის მეთოდები
9:58 AM
მეხსიერება და მისი გაზრდის მეთოდები

`winaT gadamwyveti iyo basri maxvili,

                  dRes gadamwyvetia basri tvini~

                                    saqarTvelos paladiumi

Mmexsiereba da misi srulyofis xerxebi

 

 

rogor CavabaroT gamocdebi warmatebiT

 

1.Zilis win gadaaTvaliereT naswavli da sagamocdo kiTxvebi (sakiTxebi), moZebneT teqstSi (masalaSi) araCveulebrivi elementebi, saintereso da rTuli adgilebi.

 

2.aamoqmedeT fantazia - araCveulebrivi elementebi daaakavSireT ar arsebul xatebTan da sayvarel emociebTan.

 

3.Zilis win ifiqreT mxolod am emociebze da azrobrivad warmoidgineT Tqvens mier Seqmnili xatebi, gzadagza gaixseneT sagamocdo sakiTxebi.

 

4.gamocdebisTvis momzadebis win, masalis damoukideblad Seswavlis win sasurvelia gadaikiTxoT:

-ganvlili masalebis Temebis dasaxelebebi;

-maTi abzacebi, Sesavlebi, sadac xdeba xolme Cveulebriv problemebis gamoyofa;

-daskvnebi, romlebic bolo abzacebzea xolme moTavsebuli.

 

5.Tu sagamocdo sakiTxebis Seswavlisas gairkva, rom isini cotaTi dagaviwydaT, gadaaTvaliereT isini, ipoveT maTSi sakvanZo sityvebi da winadadebebi, romlebic gaxdebian Tqveni sayrdeni gegmis safuZveli.

 

6.gamocdebze brwyinvale Sedegebis misaRebad aucilebelia saTanado ganwyoba, masalis moculobis Sefaseba, misi struqturireba (danawevreba), TiToeulisTvis misi Sinaarsis Sesabamisi saxelis darqmeva (ix. sayrdeni gegma, punqtebi 10. 11).

 

7. `Cemi mizania gamocdebis warmatebiT Cabareba~ - aseTi TviTSTagoneba dadebiTad moqmedebs damaxsovrebaze – gamoiwveves interess da mogamzadebT masalis aRsaqmelad.

 

8.gadamwyvetia gqondeT mizani. es dagexmarebaT aucilebeli informaciis damaxsovrebasTan dakavSirebuli problemebis gadaWraSi.

 

9. roca mizani daiyrobs mTels Tqven arsebas, Tqven ecdebiT miaRwioT mas, rac ar unda moxdes.

 

10.Sesaswavli masalis gacnobisas is unda dayoT iseT nawilebad, romelsac moereviT TiTo jerze.

-daarqviT TiToeul nawils misi Sinaarsis Sesabamisi saxeli.

-SeiswavleT TiToeuli nawili, daukavSireT TiToul maTgans raime xati an sayvareli emocia da mere gadadiT momdevnoze.

 

11.Sesawavli masalis aseTi struqturireba - mowesrigeba warmoadgens im sayrden gegmas, ConCxs, romelic ~SeifoTleba~ teqstis SinarsiT.

 

12. masalis Sinaarsis prognozireba gaaqtiurebs Tqvens gonebas, kerZod:

-kiTxvis dawyebisas moigoneT Tu ra iciT teqstis Sesaxeb;

-teqstis dasaxelebis mixedviT scadeT gansazRvroT raze iqneba saubari masSi.

-sanam avtori gaakeTebs daskvnas, Tqven daaswariT misi gakeTeba, xolo Semdeg Sedegebi SeadareT.

 

13.arsebobs gamocdis Cabarebis ori reJimi: dialoguri da monologuri.          -dialogur reJimSi mosaubreebi (gamocdeli da gamosacdeli) avtomaturad axseneben xolme erTmaneTs masalis Sinaarss. am dros mexsiereba mudmivad aqtiurdeba Tanamosaubris mier.

-magram ai, gamomcdeli geunebaT: `gismenT . . .~, am dros Tqven iZulebuli xarT moaxdinoT sakuTari mexsierebis damoukideblad gaaqtiureba. amaSi dagexmarebaT sayrdeni gegma (punqtebi 10, 11).

 

14. masalis ganmtkicebisTvis aucilebelia: gamocdis win gaixsenoT TemasTan dakavSirebuli yvela xati da emocia, azri, formula, kanoni, sasargeblo rCevebi, ubralod saxumaro SemTxvevevi d istoriebi.

 

15. masalisadmi interesi warmoadgens misi kargad aTvisebis garantias. interesis gazrda ki SesaZlebelia masSi mocemuli terminebis, ganmartebebis rac SeiZleba siRrmiseulad gagebiT, maTTan Tqveni sayvareli emociebis dakavSirebiT.

 

16. gonebrivi muSaobisTvis yvelaze xelsayrelia cnobierebis maqsimaluri aqtiurobis saaTebi. cnobierebis aqtiuroba ecema saWmlis miRebis drois siaxloves da maqsimarulia misgan maqsimalurad daSorebuli drois SualedebSi.

 

17. masalis gadmocemis warmateba damokidebulia ramdenime faqtorze:

-advilia struqturirebuli-mowesrigebuli, sistematizirebuli masalis gadmocema.

-Tu gamosacdeli nerviulobs, wrialebs, facifucobs mas gauWirdeba codnis gadmocema.

ნანახია: 852 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com