მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSხუთშაბათი, 2019-05-23, 4:14 AM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
ფოტო ალბომი [4]
მომავალი იბერიისა [1]
უდიდესი სასწაული [2]
პროტოიბერია [7]
აფხაზეთი [2]
კოლხეთი [5]
ლაზეთი [1]
მოდი ვიღადაოთ [1]
ფილმები [0]
საქართველოს პალადიუმი [1]
მსოფლიო იბერიული ორდენი [1]
შემტევი ფილოსოფია [2]
მშობელთა გვერდი [1]
ჩვენი აღსაზრდელები [0]
ღმერთების ენა [7]
მასწავლებელი [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

პალადიუმის ნაშრომები

გვერდი შეიცავს საქართველოს პალადიუმის წევრთა და საპატიო წევრთა ნაშრომებს.

ინფორმაციული ომი (თორნიკე ჟიჟბაია)

MsaqarTvelos paladiumi

Piberiul-kavkasiuri akademia

seria:

informaciuli omi

televizia TaRliTebisa da arifebis urTierTobebis saukeTeso saSualebaa

wigni-I

problemis Sesavali


Tbilisi 2009

F

 

winasityvaoba

problemis Sesavali

erTi soflis skoladamTavrebulis gamocdilebidan;

ratom igebda mixeil tali?

modelis universaluri xasiaTi-sainformacio omi qaTmebis winaaRmdeg

terminologiuri saZiebeli-------------------------------

Zalian mokle leqcia informaciuli omis Teoriis Sesaxeb--------------------------------------------------

pirveli wignis Sesavali

 

winasityvaoba

                           `informacia intuiciis dedaa da . . iaraRTa iaraRi~

                                               saqarTvelos paladiumi

 

`adamiani, romelmac aRmoaCina, rom is mterma dawyevla, warmoadgens WeSmaritad sacodav sanaxaobas; is dgas SiSisgan SeZrwunebuli, misi mzera mijaWvulia misnis saCvenebel TiTs; xelebi maRla aqvs aweuli, TiTqos cdilobdes SewinaaRmdegos im momakvdinebel sasmels, romelic rogorc mas EeCveneba, mis sxeulSi iRvreba; Rawvebi ufiTrdeba, Tvalebi uqvavdeba, saxis nakvTebi saSinlad umaxinjdeba; is cdilobs daiyviros, magram bgerebi yelSi eCxireba da piridan mosdis sisxliani qafi; sxeuli iwyebs caxcaxs, kunTebi uneblied utokavs; ukan ixreba, miwaze enarcxeba da male kargavs gons; iwyeba sasikvdilo agonia; is xelebiT ifaravs saxes da iwyebs kvnesas; sikvdili sakmaod Cqara dgeba~ . . .

iqneb vinmes hgonia, rom es viRacis fantaziis nayofia, saSinelebaTa wignebidan amoRebuli. ara. es moxda realurad avstraliel aborigenebSi 1925 wels da aRwera eqimma herbet bersonma.

sad avstralia da sad saqarTvelo, sad qarTveli mkiTxveli, ibadeba kiTxva. modiT SevxedoT faqtebs:

30 saukunis ukan saqarTvelo (indroindeli kolxeTis samefo) iyo umZlavresi saxelmwifo da ara marto imdroindeli maStabebiT. ix. ruka. axla? SeadareT. iqneba Zalianac vgavarT im `dawyevlils~, sikvdilis momlodines Crdiloeli Tu dasavleli misnebis xelSi?

gvqonda udidesi civilizacia, udidesi floti, saxelganTqmuli akademia, vaswavlidiT uZveles misteriul sibrZnes, vaarsebdiT qalaq saxelmwifoebs aRmosavleTidan dasavleTSi, Segvqonda sinaTle.

dResac uamravia mimofantuli Savi zRvisa da xmelTaSua zRvis auzebSi Cveni modgma, upatrono, miusafari; safuZveli CavuyareT jer elinur, xolo Semdeg evropul civilizacias. mere ra.

berZnebs dResac ewodebaT `iberT-Zeni~ mxolod qarTulad,

mere ra.  morCa, wavida.

ai, rogor ikrunCxeba dRes Zveli dideba: wavida lazeTi, wavida tao, wavida hereTi, midis samaCablo, midis afxazeTi. zurgi gvaqcia Cvenma sisxlma da xorcma. Stom Cveni modgmisa, romelmac gaaerTiana odesRac qveyana.

ratom?

imitom rom uarvyaviT namdvili istoria, davamaxinjeT igi; xeli vkariT sakuTar didebas, uarvyaviT sakuTari mrwamsi, muxli movudrikeT ucxours, Sendoba ar vaRirseT Sinaur `mRvdels~; enas, romelic msoflios azanzarebda, romelic aTasobiT enis fuZemdebelia vuwodeT `dajRvarkuli~, STamomavlobas davumaleT da imis Rirsi ar gavxadeT, rom yvela qarTvels scodnoda. movigoneT erTmorwmuneobis miTi, cecxliTa da maxviliT davnergeT sxvaTa rwmena, vinc ar dagvijera, avawiokeT ucxoeli `megobrebis~daxmarebiT. vurtyiT axlobels, rom sxvebs SeSineboda. iqneb kmara.

rao? usaSvelo suraTia? ara! realuri - ki. mokled:

winamdebare seriis mizania gamoviyvanoT saRaTas Zilidan gamoTayvanebuli moyvare, Torem mteri mudam fxizlobs. SevaiaraRoT igi informaciuli omis warmoebisa da misgan Tavdacvis, maTi faruli miznebis, qveteqstebis gaSifvris Tanamedrove meTodebiT. Cveulebriv enaze rasac mzakvroba hqvia. rac modis Zvelkolxuri sityvidan ~zakua~, rac axal kolxurad gaTvalvas, dawyevlas niSnavs. swored amas emsaxureba Cvens mier gamocemuli monografia `tyuili da misgan dacvis xerxebi~. winamdebare seria mis gagrZelebas warmoadgens.

saqarTvelos paladiumi darwmunebulia, rom am sferoSi TiToeuli Cveni moqalaqisa da mTlianad eris `klasis~ ganuxreli amaRleba warmoadgens Cveni qveynis jer gadarCenis, xolo  Semdeg aRorZinebis umTavres sawindars. is daicavs Cvens qveyanas dasavleTis Tu CrdiloeTis `megobrebisgan~, maTi `megobruli~ zrunvisgan. gagigiaT albaT: `Tagvi kvdeboda, katas ki eTamaSebodao~. cnobilia meore gamoTqmac: `ingliss ar hyavs mudmivi megobrebi, mas gaaCnia mudmivi interesebi~. Ddroa gaviTavisoT es sibrZne.

warmodgenili masalebi urTules grZnobebs iwvevs qarTvel mkiTxvelebSi. albaT Zalian bevri gsmeniaT informaciul omebze, informaciul muqarebze d.a.S.

amis klasikuri magaliTia Cveni `erTmorwmuneebis~ `domaSnaia zagatovkebi~, rac Tavis TavSi moicavs mzakvrobaTa mTel kompleqss, im taqtikebsa da strategiebs, rasac ruseTi iyenebs saqarTvelos dasaSlelad. isic xom cxadia mters sakuTari iaraRiT unda vebrZoloT.

bevrisTvis SeiZleba siaxles warmoadgendes, rom didi xania Seqmnilia informaciuli omis warmoebis maTematikuri–neiroqselebis Teoria, romelic winamdebare seriaSia moyvanili. Tumca im mkiTxvelebs, romlebic mainc da mainc ar wyaloben maTematikas, mis gareSec SeuZliaT waikiTxoT is. 

Cven, rogorc wesi, CamovrCebiT xolme yvelaferSi da mere gvikvirs mudmivad ratom vagebT brZolebs. aqedan gamomdinare, dauyovneblivaa saWiro saqarTveloSi saTanado skolis Seqmna.

winamdebare gamocema swored am deficitis Tundac nawilobriv aRmofxvras isaxavs miznad, rom TandaTan gavumklavdeT iseT informaciul moTamaSes, rogoric ruseTia.

Kkacobrioba uxsovari droidan awydeba informaciuli omis problemas. argonavtebis kolxeTSi mogzauroba sxva araferia Tu ara wminda wylis informaciuli omi.

cnobilia, rom (ixileT zviad gamsaxurdia `saqarTvelos sulieri misia~) argonavtebi saqarTveloSi mgzavrobdnen Cveni winaprebis mier dagrovili misteriuli sibrZnis-paladiumis mosataceblad.

aseve moeqcnen isini Cven modgmis erT-erT ganStoebas-egviptelebs, sadac arqimede iqna  40 wliT mivlinebuli, qurumTa misteriuli sibrZnis mosaparavad.

informaciuli omis kidev erTi TvalsaCino magaliTia evropelebis mier denTis aRmoCena CineTSi, romelic maSinve iqna gamoyenebuli dapyrobiTi omebis sawarmoeblad.

nebismieri saxelmwifo, calke aRebuli adamiani awydeba pirad cxovrebasa Tu sazogadoebriv saqmianobaSi informaciuli zemoqmedebis, informaciuli agresiisa da misgan Tavdacvis problemebs.

winamdebare seria gankuTvnilia farTo mkiTxvelebisTvis. rac Seexeba am masalebis e.w. `daxurul~ nawils anu `qarTul algoriTms~, romelic iqmneba saqarTvelos paladiumSi, is Ria iqneba mxolod misi wevrebisTvis. gawevrianebis msurvelebma mogvmarTeT:

mob. 551 34 58 34; el.fosta: paladiumi1@yahoo.com, saiti: protoiberia.ucoz.com                         saqarTvelos paladiumi

გაგრძელება იქნება

ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com