მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2019-06-17, 9:38 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
ფოტო ალბომი [4]
მომავალი იბერიისა [1]
უდიდესი სასწაული [2]
პროტოიბერია [7]
აფხაზეთი [2]
კოლხეთი [5]
ლაზეთი [1]
მოდი ვიღადაოთ [1]
ფილმები [0]
საქართველოს პალადიუმი [1]
მსოფლიო იბერიული ორდენი [1]
შემტევი ფილოსოფია [2]
მშობელთა გვერდი [1]
ჩვენი აღსაზრდელები [0]
ღმერთების ენა [7]
მასწავლებელი [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

მასწავლებელი

                                                                            უვიცი მასწავლებელი ჰგავს ბრმას, რომელიც უამრავ ბრმას (მის მოსწავლეებს) მიათრევს.
მასწავლებელთა განათლების გვერდი 
(ვისაც სურს მეტი კვალიფიკაცია მიიღოს,ჩააბაროს უნარები და სხვა საკვალიფიკაციო გამოცდები, დაკვიკავშირდით 551345834, საქართველოს პალადიუმი

ვისაც ჰგონია, რომ ვერავინ ვერაფერს ასწავლის, ის მართალია, რადგან თვითონ ამბობს ამას. 

"მასწავლებელი ისაა, ვისაც გააჩნია უნარი ისწავლობს, თუ როგორ ასწავლოს, ვისაც გააჩნია უნარი, შეისწავლოს ის, ვისაც ასწავლის, ისწავლოს მისი წაკითხვა.
" ჩვენ ვატარებთ გაკვეთილებს ნეიროლინგვისტიკაში, სწორედ მასწავლებლებისთვის. 

rogori unda iyo maswavlebeli! 

maswavlebeli pirvel rigSi oratori unda iyos. xolo oratorebze arsebobs Semdegi genaaluri naTqvami: 
-zogs SeiZleba mousmino, 
-zogs SeuZlebelia mousmino, 
-zogs SeuZlebelia  - ar mousmino!

kargi maswavleblisTvis:

warmateba esaa: rogorc misi, ise mis aRsazrdelis gamudmebuli swrafva raRac ufro didisken.

kargi maswavlebelia
romelic ebrZvis aRsazrdelis naklovanebebs da ara TviTon mas.
romelsac usazRvrod sjera Tavisi aRsazrdelebis
romelsac sjera, rom misi aRsazrdelis gardaqmnis mTel Zlevamosilebas qmnis TviTon.
romelic aswavlis mis aRsazrdels, Tu rogor marTos misi samefo  - misi azrovnebis procesebi, rom man miaRwios im Sedegebs, romelic mas sWirdeba.
kargia maswavlebeli, romelic SeZlebs mis aRsazrdeli daayenos warmatebis gzaze.
kargia maswavlebeli, romelic ara marto aswavlis raimes, aramed unviTarebs moswavles misi gamoyenebis unars. 
kargia mswavlebeli, romეlic moswavleSi aRZravs mis Sinagan xmas, roca moswavle Tavisdauneburad imeorebs mis naTqvamebs, baZavs mas.

warmateba es mudmivi moZraobaa da ara daniSnulebis adgili
                

ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com