მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2019-06-17, 10:26 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
ფოტო ალბომი [4]
მომავალი იბერიისა [1]
უდიდესი სასწაული [2]
პროტოიბერია [7]
აფხაზეთი [2]
კოლხეთი [5]
ლაზეთი [1]
მოდი ვიღადაოთ [1]
ფილმები [0]
საქართველოს პალადიუმი [1]
მსოფლიო იბერიული ორდენი [1]
შემტევი ფილოსოფია [2]
მშობელთა გვერდი [1]
ჩვენი აღსაზრდელები [0]
ღმერთების ენა [7]
მასწავლებელი [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

კოლხეთი

კოლხეთი ცივილიზაციის აკვანი გვერდის ავტორი ისტორიკოსი კლიმენტი შელია


kolxeTs (igive saqarTvelos) uzarmazari sivrceebi ekava, dawyebuli erayidan da mimdebare teritoriiT qimeTi, sudani (kolx-qaldebis `imperia~), pirinei, apenini, xmelTaSua zRvis auzi, Zvel lazikamde. garda amisa, 1921 wlamde ruseTis mier saqarTvelos dapyrobamde, krasnodaris mxaris centrSi (dedaqalaqSi) inaxeboda ruka, romelzec mTel am mxares `megrelTa~ ewera.  tuafsemde mdinare ramden (volga), kazani, riazani (megruli saxelebia), azovis zRva (lazovskoe more - lazebis zRva), mTeli yirimi (rusebs ‘y’ ara aqvT, megrul-qarTulSi ‘y’ Zalian xSirad ixmareba; megrelTa yuriT (dR. sparseTis yuriT), CrdiloeT indoeTamde, rogorc Zveli berZnebi ambobdnen – mewamulis zRvidan kaspiis zRvamde, kolxeTi iyo. 

saqarTvelo uZvelesi droidan erTi qveyana, erTi eTnosi iyo, qveyanaSi erT enaze molaparake xalxi cxovrobda. herodote (Zv. w. V s.) da sxva berZeni swavlulebi, zemoaRniSnul sivrceSi sxva xalxebsa da qveynebs ver xedavdnen, garda kolxeTisa. amiT aRmosavleT saqarTvelosac kolxeTad aRiqvamdnen. adre samegrelos erqva iberia, mosaxleobas ki iberebi (n. mari). 

herodote arc somxebs axsenebs, albaT imitom, rom somxebi, am saxelwodebiT maSin ar iyo, an aseTi qveyana, saxelmwifoebrivi gaerTianeba ar arsebobda.

qarTul originalur literaturaSi `qarTveli~ pirvelad ixsenieba `SuSanikis wamebaSi~.

Zv.w. 3200-3100 wels (5200-5100 wlis win) arsebobda uZvelesi da upirvelesi qalaqi kolxa-kulxa md. buranunis (evfratis) qvemo welSi. Zv. w. 3185-3120 wlebSi kolxeTis udides samyaros ganagebda (centri xerTvisi) qalaq kolxas damaarsebeli, mefe anmare (RvTis kaci). 

Sumerebi, rom igive megrelebi (qarTvelebi) arian, didi xania amtkicebda profesori mixako wereTeli, aseve zurab qafianiZe, profesori Teimuraz mibCuani, akademikosi giorgi ciciSvili da bevri sxva mkvlevari. 

istoriaSi pirveli taZari qarTuli (megrul-lazuri) yofila. adreuli akaduri, Sumeruli, babilonuri toponimika, maTi aq mosvlamde mcxovrebi xalxis ZiriTadad megrel-lazebisaa (kolxebisaa). 

. . . istოriulad cnobilia, rოm vinc berZnebamde eladaSi cxovrobda pelazgebad iთvlebian. pelazgebis fuZis damdebi – eponimi yofila pelazgosi, romelic `egeosur adamianad~ aris CaTvlili. homerosi mas `Rvთissadar~ pelazgosad Tvlis. hesiodes da apolonios rodoselis monacemebiT, pelazgosi dedamiwidan warmoSobili pirveli adamiania. pelazgosi miCneulia qalRmerT heras winaprad (akad. rismark gordeziani).

 zemoT miTiTebulma aღmoCenebma da daskvnebma, romlebic msoflios da qarTveli gamoCenili mecnierebisgan aris mopovebuli, ar SeiZleba, dRes, Tu xval, mimarTuleba ar Seucvაlos msoflio mecniეrebas, rom kolx-lazebi – adamis droindeli pelazgosi, pirveli pelazgosi, romlebsac TiTqmis mTეli msoflio ekava (plutarqe) – Cveni samyaros – pirveli xalxia. kolxeT-pelazgosi msoflios pirveli qvეyanaa. kolx-pelazgebis ena msoflios pirveli enaa. aRniSnuli aRmoCenebis aRiareba aucileblad moxdeba, radgan isini msoflio istoriuli aRmoCenebia da maTi mudmivi miCumaTeba SeuZlebelia! 

afrikeli berberebi – megrul enaze metyveleben  

kontinent evropis saxelwodeba kolxeTis RmerTis saxelTan aris dakavSirebuli: is, rac ucxour enebze iwodeba evropad, meorenairad warmoiTqmis `orofa~-d da es meore aris misi sawyisi forma. evrofa-orofa im mefis asulis saxelia, romelic kolxeTis erTi nawilis – pelazgebis RmerTma, saxelad `Ze~-m *(Zeusma) gaitaca da Caasaxla kunZul kuratoze (amJamindeli kreta) im midamoebSi, romelsac kolxuri saxeli `gordi~ erqva (amJamadac `gordi~ hqvia). kრeta ZirZveli kolxuri mxarea. kurato-kretis kuTvnil erT patara kunZuls amJamadac hqvia misi aTaswleulebis winandeli saxeli `kolxiTi~ - `kolxeTi~, - amaze miuTiTeben iqauri samgzavro (turistuli) biuros masalebi. adgilobrivma mosaxleobam aTaswleulebis ganmavlobaSi erTgulad da siyvaruliT SeinarCuna saxelwodeba `gordi~ da `kolxeTi~.   

kolxeTs (saqarTvelos) warRvnamdeli civilizaciis xangrZlivi periodi aqvs ganvlili. 7 aTasi wlis winandel (zusti TariRi ar aris dadgenili) msoflio warRvnis (`wyar-Rუna~), atlantidis daRupvas platoni ukavSirebs kosmosur afeTqebas da es garkveuli TvalsazrisiT kolxeTis mefis Zmis faetonis (faeTonis) miTiT xsnis. XIX saukunis irlandieli warmoSobis, amerikeli (filaldeლfieli) mecnieri da mwerali ignatios doneli wignSi `laTinuri enis warmoSoba~, aRniSnavs, rom centralur amerikaSi, maias tomSi, civilizaciam atlantidan SemoaRwia. `maia~ aris atlantididan mosuli tomis kolxuas kulturuli memkvidre~ (1).

ignatos doneli amtkicebs, rom `kolxuas era damTavrda qristes dabadebamde ramdenime aTasi wliT adre.”

donelis cnobebs Tu gaviziarebT, gamodis, rom qarTulma tomebma kolxuam kolumbamde mravali saukuniთ adre aRmoaCines amerika da iq didi kulturuli misia Seasrules – maias toms Tavisi alfaviti Seudgina da kolxuaTa atlantiduri civilizacიa daamkvidra centralur amerikaSi.

doneli eyrdnoba da mis pirvel sabazo wyaros warmoadgens XVI saukunis qristiani espaneli misioneris diego delandas (1524-1579) xelnaweri wigni `maias tomis istoria~, romelic inaxeba espaneTis samefos istoriuli akademiis wignsacavSi.  

ingliseli mecnierებi miuTiTebენ: `iberielebi gaxdnen britaneTis kunZulebis Tanamedrove mosaxleobis erT-erTi ZiriTadi mamaმTavrebi, gansakuTrebiT, irlandiaSi, uelssa da inglisis dasavleTSi.~ 

mwerali, Jurnalisti, mkvlevari nodar xvedeliZe wers `somxuri damwerloba ioane lazma, anu ieroTeosma Seqmna~, romelSic gadmocemulias `V saukunis qarTveli poliglotis (enebis mcodne), egzertikosi, damwerlobaTamcodne, astronomi, Teologi, filosofosi, politikosi, kolxuri akademiis ukanaskneli patriarqi, miTridate lazis (SemdgomSi ioane), aRmzrdeli, moZRvari da naTlia iberiis ufliswulisa~, ioane lazis~ (1) biografia. 

korsikas `qarTls~ uwodeben, napoleons ki qarTvels

bevrs laparakoben da weren, rom `amJamad~ `qarT~-s uwodeben TavianT enas, kunZulsa da qveyanas korsikelebi (napoleons ki qarTvels). kunZulze mcxovrebTa mniSvnelovan nawils SenarCunebuli aqvs qarTuli adaT-wesebi, zne-Cveulebebi, keTilSobiluri qceva, silamaze, mravalxmiani musika, megruli cekvebi, megruli kulinaria – megruli samzareulo. amtkiceben, rom napoleon monapartem kargad icoda Tavisi kolxur-baskuri warmomavloba, Torem Tavis dacvis ufrosad ar daniSnavda tyved ayvanil qarTvel oficers, yofil mamluq rostom razmaZes. . . 

2008 wlis 31 oqtombers – 1 noembers, lოndonSi, saerTaSoriso samecniero konferenciaze, romelic mieZRvna festosis diskos saiubile TariRs, mTavari momxsenebeli iyo g. kvaSilava, romelmac protoqarTul (winaqarTul) enaze aalaparaka 4 aTasi wlis winandeli kolxuri damwerloba. 2010 wlis ivlisSi kembrijis swavlulTa gamomcemlobam gamoaqveyna rოbert moratis 400 gverdiani wigni: `qvebi, romlebic metyveleben~, romlis 150 gverdi miZRvnili aqvs gia kvaSilavas. avtoris azriT, `festosis disko~ msoflioSi yvelaze ukeTesad da sworad gaSifra gia kvaSilavam. . .


 

 

 


ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com