მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა ორშაბათი, 2018-11-19, 11:59 AM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

FAQ

მთავარი » FAQ [ გამოკითხვის დამატება ]

                                                                 მშობელთა საყურადღებოდ! 
საქართველოს პალადიუმის სასწავლო ცენტრები ამზადებენ სწორედ ასეთ შეუპოვარ მომავალ თაობას, მომავალ კორიბანტებს, საქართველოს მომავალ პატრონებს, უახლესი ნეიროლინგვისტური პროგრამირების მეთოდებით: მათემატიკაში, ინგლისურსა და ზოგად უნარებში. დაგვიკავშირდით. ელ. ფოსტა: paladiumi1@yahoo.com, საიტი: protoiberia.ucoz.com, მობილური: 551 34 58 34

რწმენით აღსავსე 1  ადამიანი ძალით ტოლია დანარჩენი 99–სა, რომელთაც გააჩნიათ მხოლოდ ინტერესები.
გამუდმებული მცირე ძალისხმევები იწვევვენ დიდ ჩანაფიქრის აღსრულებას.

აბსოლუტური წარმატების ფორმულა

(წარმატების ოთხი აუცილებელი ეტაპი)

პirvel etapi

 saboloo Sedegis codna, e.i. zustad gansazRvra imisa, rac gsurT.

meore etapi

konkretuli qmedebebi. sxvanairad, Tqveni survilebi darCebian ocnebebad. Tqven unda ganaxorcieloT iseTi qmedebebi, romlebic Tqveni mrwamsis meSveobiT Segiqmnian saWiro Sedegis miRwevis udides albaTobas. Cvens mier ganxorcielebuli qmedebebi yovelTvis rodi iZlevian sasurvel Sedegebs, amitom . . . 

mesame etapi

sakuTar TavSi grZnobaTa iseTi simwvavis gamomuSaveba, romelic SesaZlebels gaxdis Tqvens mier ganxorcielebuli qcevis Sedegebis amocnobas da rac SeiZleba swrafad gansazRvras imisa, gaaxloveben Tu gaSoreben  isini dasmul miznebs. Tqven unda icodeT, Tu ras RebulobT sakuTari qmedebebis Sedegad, Seesabameba Tu ara es cxovrebis im wess, romliskenac miiswrafviT, Tu ewinaaRmdegeba mas, Tu gamodis ara zustad is, rac gsurT; aucilebelia im Sedegis damaxsovreba, romelic Tqvenma qmedebebma mogcaT, rom gamoitanoT maqsimaluri sargebeli Tqveni Secdomebisganac ki. amis Semdeg gadadiT meoTxe etapze . .

meoTxe etapi

moqnilobis, Tqveni qcevis cvlilebebis unaris gamomuSaveba manamde, vidre ar miiRebT aucilebel Sedegs.

Tu Tqven yuradRebiT daakvirdebiT warmatebul adamianebs, dainaxavT, rom yvela isini iyenebdnen im sistemas, romelic Sedgeboda xsenebuli oTxi etapisgan


ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com